Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen består av 21 statliga myndigheter som har till uppgift att främja utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende och finns som en länk mellan statlig och kommunal verksamhet i länet. Regeringen tilldelar länsstyrelserna ett övergripande ansvar för koordinering av samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen verkar för rättssäkerhet och kvalitet samt för att nationella politiska mål följs upp i länet.

Regeringsuppdrag
Länsstyrelserna fick 2007 i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt ge stöd till samordning av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld i sina respektive län. Utöver nämnda regeringsuppdrag, utvidgades uppdraget 2008 till att omfatta hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsens ansvarsområden är rådgivning, samordning och kompetenshöjande åtgärder inom dessa områden, liksom fördelning av utvecklingsmedel gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelsens fick 2010 i uppdrag av att samordna insatser i Västerbotten för att stärka och kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat våld och män som utövar våld.

Sedan 2012 har Länsstyrelsen i uppdrag att erbjuda metod- och kompetensstöd rörande mäns våld mot kvinnor till kommuner och ideella organisationer. Uppdraget genomförs tillsammans med Socialstyrelsen som beviljar utvecklingsmedel inom området. Länsstyrelsen i Västerbotten arbetar tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten inom detta uppdrag, bland annat genom att erbjuda utbildningar i ämnet.

Samordning
Samordningsuppdraget innebär att Länsstyrelsen ska stödja samordning i länet gällande arbete mot mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel. Detta gör vi bland annat genom att leda ett flertal nätverk samt erbjuda aktörer i länet olika typer av kompetensutveckling med fokus på samverkan. Länsstyrelsen håller för tillfället i fyra olika nätverk:

- Kvinnofridsnätverket (för kommuner, kvinnojourer och brottsofferjourer)
- Kvinnojoursnätverk (för kvinnojourer och brottsofferjourer)
- Barnnätverk (för personer som i sin yrkesutövning kan träffa barn som utsätts för eller bevittnar våld)
- Spetskompetensnätverk i heder

Alla nätverk utom Barnnätverket genomförs tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten.

Hedersrelaterat våld
I Länsstyrelsens arbete mot mäns våld mot kvinnor ingår olika uppdrag riktade speciellt mot hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen fick 2010 i uppdrag av regeringen att ge fortsatt stöd till insatser som avser förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, att samordna arbetet mot våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld i länet samt att vara ett konsultativt stöd till socialtjänsten i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelsen förmedlar inom uppdraget medel för förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i länet.

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Publikationer i urval

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål 2016 – En omfattningskartläggning gällande Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Som en del av sitt arbete inom området mäns våld mot kvinnor har länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland under 2016 genomfört en kartläggning i länen av internetannonser för sex mot ersättning. Dessutom har man intervjuat aktörer som i sitt arbete kan möta personer med erfarenhet av sex mot ersättning. Kartläggningen visar på ett stort behov av att kunna nå och erbjuda sådana personer stöd.

Kartläggningen ska förutom som lägesrapport också vara ett kunskapsunderlag för fortsatt arbete hos länsstyrelserna och andra berörda aktörer som arbetar med jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Det är i första hand flickor och kvinnor som utnyttjas, men även pojkar och unga män drabbas. Studier visar att det framförallt är män som köper sexuella tjänster.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

JämLYS – En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten 2010

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Västerbotten. Lägesrapport

En kort lägesrapport om arbetet med att motverka människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Västerbottens län.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

JämLYS – En jämställdhetsanalys av Övre Norrland 2008

Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har i detta kunskapsunderlag gjort en analys av jämställdhetsläget så som det ser ut i regionen idag. Analysen har tagits fram med hjälp av intervjuer med företrädare för näringslivet och beslutsfattare i regionen. Till hjälp för ytterligare förtydligande har offentlig statistik använts. Syftet med analysen att belysa det könsliga landskapet i Västerbotten och Norrbotten för att skapa en diskussion kring tillståndet i regionen och hur den ska bli jämställd och hållbar. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)