Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsen består av 21 statliga myndigheter som har till uppgift att främja utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende och finns som en länk mellan statlig och kommunal verksamhet i länet. Regeringen tilldelar länsstyrelserna ett övergripande ansvar för koordinering av samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen verkar för rättssäkerhet och kvalitet samt för att nationella
politiska mål följs upp i länet.

Länsstyrelserna fick 2007 i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt ge stöd till samordning av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld i sina respektive län. Utöver nämnda regeringsuppdrag, utvidgades uppdraget 2008 till att omfatta hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsens ansvarsområden är rådgivning, samordning och kompetenshöjande åtgärder inom dessa områden, liksom fördelning av utvecklingsmedel gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Regional samverkan
Under 2013 har en myndighetsgemensam länsstrategi tagits fram i samarbete mellan länsstyrelsen Västernorrland, Polismyndigheten Västernorrland, Åklagarmyndigheten i Västernorrland, Kriminalvården i Västernorrland, Landstinget i Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland samt Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Sundsvalls kommun, Timrå kommun, Ånge kommun och Örnsköldsviks kommun. Länsstyrelsen samordnar arbetet med att följa upp arbetet med våld i nära relationer i länet utifrån länsstrategin genom den regionala samverkansgrupp som har detta uppdrag. Inom ramen för länsstrategiarbetet sker återkommande myndighetsgemensam kompetensutveckling. 

Prostitution och människohandel
År 2008 fick länsstyrelserna i uppdrag att stärka den regionala samverkan och att samordna insatser som syftar till att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt att öka skydd och stöd till utsatta. Nedanstående kartläggning är en del av detta uppdrag ett samverkansprojekt mellan länsstyrelserna i Västernorrlands och Jämtlands län.

Hedersrelaterat våld
Länsstyrelsens förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck startade 2003, då länsstyrelsen fick i uppdrag att kartlägga och analysera behovet av skyddat boende för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck har pågått i länet allt sedan 2004, genom projekt, utbildningar och seminarier. Under 2013 genomfördes en kartläggning gällande berörda myndigheters arbete med medersrelaterat våld och förtryck för att få en lägesbild i länet. Utifrån denna kartläggning genomfördes en utredning kring hur arbetet kan utvecklas och samverkan förbättras.

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Publikationer i urval

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål 2016 – En omfattningskartläggning gällande Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Som en del av sitt arbete inom området mäns våld mot kvinnor har länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland under 2016 genomfört en kartläggning i länen av internetannonser för sex mot ersättning. Dessutom har man intervjuat aktörer som i sitt arbete kan möta personer med erfarenhet av sex mot ersättning. Kartläggningen visar på ett stort behov av att kunna nå och erbjuda sådana personer stöd.

Kartläggningen ska förutom som lägesrapport också vara ett kunskapsunderlag för fortsatt arbete hos länsstyrelserna och andra berörda aktörer som arbetar med jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Det är i första hand flickor och kvinnor som utnyttjas, men även pojkar och unga män drabbas. Studier visar att det framförallt är män som köper sexuella tjänster.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förslag på utvecklad myndighetssamverkan kring våld i nära relationer. Västernorrlands län. Rapport 2016:03

Länsstyrelsen har utifrån sitt övergripande samordningsuppdrag gällande mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck utrett möjligheterna till en fördjupad myndighetssamverkan. Denna utredning föreslår ett konkret samarbete myndigheterna emellan som ska höja kvalitén och kvalitetssäkra myndigheternas gemensamma arbete och ge förutsättningar för kvalitetshöjning av varje myndighetsarbete, med målsättning att våldsutsatta och våldsutövare ska få tillgång till samhällets stödinsatser.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

En hållbar kedja: Om samverkan i Västernorrlands län gällande hedersrelaterat våld och förtryck 2015

Utredningen presenterar örslag på åtgärder, samverkansformer och förbättringsarbeten som är tänkta som underlag för ett fortsatt utvecklingsarbete. Förslagen är inriktade på arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck men omfattar även det mer övergripande arbetet mot våld i nära relationer, då det bedöms vara en förutsättning för arbetet eller mer effektivt. 

Utredningen är indelad i fyra delar. Den första delen beskriver projektets mål och arbete. I den andra delen beskrivs identifierade framgångsfaktorer och svårigheter gällande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och samverkan mellan olika myndigheter. Den tredje delen innehåller en rad goda exempel på arbete som utförs inom området och i den fjärde delen presenteras utredningens förslag. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Strategi mot våld i nära relationer – Västernorrlands län 2014–2016

Länsstrategin ska bland annat vara ett verktyg för länets kommuner, landsting, polismyndighet, åklagarmyndighet och kriminalvård i arbetet med att utveckla samverkan och samordning för att förebygga våld i nära relationer.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Hedersrelaterat förtryck och våld – En kartläggning av hur olika myndigheter och andra aktörer i Västernorrland arbetar

Kartläggningen har genomförts genom intervjuer med företrädare för länets socialtjänster, kvinnojourer, polismyndigheten, kriminalvården, landstinget, brottsofferjouren, åklagarmyndigheten, migrationsverket och Rädda barnen. Resultatet åskådliggör att samtliga nämnda aktörer bedriver någon form av arbete gällande hedersrelaterat förtryck och våld, det är dock svårt att få en klar bild gällande omfattningen av utsatta i länet eftersom det finns ett så stort mörkertal. Rapport nr 2014:9. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våld i nära relationer. En kartläggning av hur olika myndigheter och andra aktörer i Västernorrlands län arbetar med våld i nära relationer.

Länsstyrelsen har ett uppdrag att i länet stödja samordningen av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Kartläggningen tydliggör att det finns ett stort behov av ökad kunskap och fortsatt utvecklingsarbete inom och mellan de ansvariga myndigheterna; kommunernas socialtjänst, polis- och åklagare, kriminalvården, hälso- och sjukvården samt Länsstyrelsen. De ideella aktörerna, inte minst kvinnojourerna, är ett viktigt komplement.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kännedom om prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Västernorrlands och Jämtlands län. Rapport 2010:15

I regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (Skr. 2007/08:167) har länsstyrelserna uppdraget att samordna insatserna i länet samt att öka skyddet och stödet till utsatta. Denna kartläggning är en del av detta uppdrag och ska ses som en plattform för ett fortsatt arbete med att motverka och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Arbetet med denna kartläggning är ett samverkansprojekt mellan länsstyrelserna i Västernorrlands och Jämtlands län.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)