Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen Västmanland

Länsstyrelsen består av 21 statliga myndigheter som har till uppgift att främja utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende och finns som en länk mellan statlig och kommunal verksamhet i länet. Regeringen tilldelar länsstyrelserna ett övergripande ansvar för koordinering av samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen verkar för rättssäkerhet och kvalitet samt för att nationella politiska mål följs upp i länet.

Länsstyrelserna fick 2007 i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt ge stöd till samordning av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld i sina respektive län. Utöver nämnda regeringsuppdrag, utvidgades uppdraget 2008 till att omfatta hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsens ansvarsområden är rådgivning, samordning och kompetenshöjande åtgärder inom dessa områden, liksom fördelning av utvecklingsmedel gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelserna genomförde under 2008 och 2009 tillsyn av hur socialnämnderna arbetar med uppföljning och kvalitetsutveckling av verksamheten ska granskas. Kommunerna Kungsör, Surahammar och Västerås har granskats och uppföljning har gjorts.

Samordning
Den regionala samverkansgruppen för kvinnofrid, inom vilken myndigheter och ideella organisationer finns representerade, arbetar med länsfrågor som har till syfte att förebygga mäns våld mot kvinnor samt att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Länets kommuner, polisen och Länsstyrelsen har enats om en Länsstrategi för arbetet med kvinnofrid i Västmanlands län.

Länsstyrelsen har sedan 2003 årligen fördelat medel till projekt som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/vastmanland

Publikationer i urval

Kvalitén i skyddat boende. En kartläggning i Gävleborg, Uppsala och Västmanland

Länsstyrelserna i Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län har genomfört en kartläggning av skyddade boenden i syfte att överblicka kvalitén och identifiera olika utvecklingsområden. Kartläggningen består av en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa har genomförts via en webbaserad enkät som skickats till länens skyddade boenden med frågor om boendenas kvalité. Den kvalitativa delen består avintervjuer med aktörer inom socialtjänsten med kunskap om processen vid placering av skyddssökande. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Samverkansplan Våld i nära relation och våld mot djur

Samverkansplan för arbetet mot våld i nära relationer och våld mot djur i Västmanlands län. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Mäns våld mot kvinnor – Strategi 2012–2014, Västmanland. Bilaga.

Bilaga till Länsstyrelsen i Västmanlands läns strategi för åren 2012–2014.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Myndighetssamverkan för stöd till personer utsatta för människohandel och prostitution i Västmanlands län. Diarienr: 700-1744-09

Länsstyrelsen i Västmanlands län har tillsammans med en regional samverkansgrupp tagit fram en plan för att stärka samverkan för att motverka människohandel för sexuella ändamål och prostitution. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Berörda myndigheter har alla ett gemensamt ansvar för att upptäcka, förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn i Västmanland. Inom ramen för den Regionala samverkansgruppens arbete har en länsstrategi utarbetats. Förhoppningen är att den ska bidra till ett effektivt arbete i länet som på sikt leder till kvinnofrid i Västmanlands län.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

BILAGA: Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Du kvinna. Kvinnofrid i Västmanland

Informationsbroschyr som vänder sig till kvinnor som har utsatts för våld eller hot i en nära relation. I broschyren finns information om vad som händer efter en polisanmälan, och vem man kan vända sig till för att få hjälp i Västmanland.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förtryck och våld i hederns namn. En handbok i arbetet mot hedersrelaterat våld

Handboken är framtagen av länsstyrelsen för att öka kunskapen om hedersvåld. I handboken anges konkreta metoderför hur framförallt socialtjänsten och skolan kan arbeta för att upptäcka, hjälpa och skydda utsatta flickor.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förebyggande arbete i Västmanlands och Örebro län för ungdomar som riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld. Rapport 2005:33. Rapport 2005:15.

Denna rapport är en sammanställning över de 11 projekt som beviljats medel från länsstyrelserna i Västmanlands och Örebro län år 2004. Länsstyrelserna anser det angeläget att sprida kunskap om de olika projekt som drivs för att förebygga att ungdomar inte utsätts för hedersrelaterat våld.

Sammanställningen baseras på de ansökningshandlingar som lämnats in till länsstyrelserna och redovisar en kortfattad beskrivning av varje projekt samt kontaktinformation till respektive projekt.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Hedersrelaterat våld mot flickor och unga kvinnor i Västmanland. Rapport 2004:08

Kartläggningen visar att det i Västmanlands län finns 70 flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Kartläggningen bygger på uppgifter från socialtjänsten, högstadie- och gymnasieskolor, ungdomsmottagningar, flyktingmottagningar och kvinnojourer. Det absoluta antalet flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld är svårt att kartlägga bland annat utifrån att det inte finns någon entydig begreppsbestämning, att de myndigheter och organisationer som inte ingått i denna kartläggning kan ha uppgifter om ytterligare flickor och unga kvinnor samt att många flickor och unga kvinnor inte slår larm på grund av rädsla.

Västmanlands län har genom kartläggningen erhållit en referensram som möjliggör en planering av det fortsatta arbetet. Ytterligare resultat som framkommit av undersökningen är att professionen som har kontakt med dessa flickor och unga kvinnor efterfrågar kunskap på flera olika nivåer inom området.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våld mot kvinnor. Socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor i Västmanlands län. Rapport 2003:01

Regeringen har 1997 beslutat om myndighetsgemensamma uppdrag för åtgärder med syfte att bekämpa våld mot kvinnor. För Länsstyrelsens sociala funktion innebär uppdraget att inom ramen för sitt tillsynsansvar över socialtjänstens arbete följa och uppmärksamma frågor som rör våld mot kvinnor samt verka för regional samverkan i dessa frågor. För att granska socialtjänstens åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor har en enkät skickats ut under november 2002 till länets samtliga individ- och familjeomsorgschefer. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Mäns våld mot kvinnor – Strategi 2012–2014, Västmanland

Syftet med strategin är att länets kommuner, landsting och berörda myndigheter, samverkar och samordnar sitt arbete för att utveckla stödet till våldsutsatta i nära relationer – kvinnor, barn, män –  samt att förebygga och avskaffa våldet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Åtgärdskort: Barn, vuxna och djur som far illa

Åtgärdskortet listar varningstecken och signaler på våld mot barn, vuxna och djur som far illa samt kontaktdetaljer till myndigheter som tar emot orosanmälan/anmälan. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)