Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelsen består av 21 statliga myndigheter som har till uppgift att främja utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende och finns som en länk mellan statlig och kommunal verksamhet i länet. Regeringen tilldelar länsstyrelserna ett övergripande ansvar för koordinering av samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen verkar för rättssäkerhet och kvalitet samt för att nationella politiska mål följs upp i länet.

Regeringsuppdrag
Länsstyrelserna fick 2007 i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt ge stöd till samordning av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld i sina respektive län. Utöver nämnda regeringsuppdrag, utvidgades uppdraget 2008 till att omfatta hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsens ansvarsområden är rådgivning, samordning och kompetenshöjande åtgärder inom dessa områden, liksom fördelning av utvecklingsmedel gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Regional samverkan
Landshövdingen i Västra Götaland leder en regional samverkansgrupp, Våld i nära relationer, inom vilken företrädare för polisen, kriminalvården, sjukvården, försäkringskassan, åklagare och domstolar, kommuner och frivilligorganisationer, bland annat kvinnojourer, ingår.

I syfte att utforma samordningsuppdraget efter de behov och önskemål som finns i länet, och på så sätt öka förutsättningarna för en hållbar samverkan kring våld i nära relationer, har Länsstyrelsen i Västra Götalands län fullföljt ett antal aktiviteter. Under hösten 2007 genomfördes en enkätundersökning om våld i nära relationer. Resultatet sammanställdes och presenteras i en delrapport som låg till grund för en samverkanskonferens med berörda aktörer under våren 2008.

Utvecklingsmedel
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tilldelats totalt 3,6 miljoner kronor under 2010. Av dessa avsätts 2 miljoner till utvecklingsmedel för att förebygga våld och förtryck i hederns namn, bland annat genom att erbjuda skyddat boende. Utvecklingsmedel fördelas inom olika områden gällande våld i nära relationer, till exempel i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheter och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn.

Prostitution och människohandel
År 2008 fick länsstyrelserna i uppdrag att stärka den regionala samverkan och att samordna insatser som syftar till att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt att öka skydd och stöd till utsatta. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar med att uppmärksamma frågan genom att öka samverkan och stärka det förebyggande arbetet på regional nivå. Detta sker bland annat genom utbyte av erfarenheter och samarbete med olika branscher inom till exempel taxi-, hotell-, turist- och restaurangnäringarna.

Hedersrelaterat våld
Enligt direktiv från regeringen gällande år 2003-2009 ska länsstyrelserna i Sverige arbeta förebyggande för att hjälpa ungdomar som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. En del av uppdraget handlar om att synliggöra ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck på grund av sin sexuella läggning eller för att de är transsexuella. Länsstyrelsen i Västra Götaland har utbildat yrkesgrupper som kommer i kontakt med ungdomar som kan vara utsatta.

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Publikationer i urval

Jämställt Västra Götaland 2014–2017. Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering

Jämställt Västra Götaland 2014–2017 har tagits fram av Länsstyrelsen i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Jämställt Västra Götaland 2014–2017 fungerar som en plattform för arbetet med jämställdhetsintegrering i Västra Götaland. Målgruppen är offentliga verksamheter men även civilsamhälle och näringsliv kan ansluta sig till strategiarbetet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag

Föreliggande rapport är en utvärdering av projekt som fått utvecklingsmedel till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2007-2011 i Västra Götalands län. Rapporten är framtagen av fil. dr, docent Maren Bak vid Institutionen för Socialt arbete, Göteborgs Universitet på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Alkohol, maskulinitet, idrott och våld. Dokumentation från konferens 8 november 2013 i Göteborg

Idrott förknippas ofta med maskulinitet och det förekommer våld i samband med idrottsevenemang. Samtidigt har det blivit allt vanligare att alkohol serveras på arenorna. För att belysa kopplingen mellan maskulinitetsnormer, idrott, alkohol och våld, och behovet av samverkan i dessa frågor, anordnade Länsstyrelsen i Västra Götaland en konferens den 8 november 2013 i Göteborg. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Att våga se och agera. Samverkan mellan verksamheter i länet som arbetar för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Denna rapport är ett resultat av en enkätundersökning som Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomfört med syfte att undersöka hur arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ser ut i länet. I enkäten undersöktes även hur samordning och samverkan fungerar, vad som är bra och vad som behöver förbättras. Rapporten ger en tydlig bild av det arbete som pågår i länet och är en god utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att stödja samordningen. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Dags för de glömda barnen. Dokumentation från länskonferens i Göteborg 27 maj 2009. Rapport nr 2009:44

Stöd och insatser för barn till missbrukare, barn med psykiskt sjuka föräldrar och barn som möter våld i hemmet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Fem steg: Ett bidrag till socialtjänstens arbete med familjer där barn utsatts för sådant hedersrelaterat våld att de måste skyddas. Rapport 2009:39

Fem steg är ett bidrag till socialtjänstens arbete med familjer där barn utsatts för sådant hedersrelaterat våld att de måste skyddas. I fem steg ingår metod och arbetsmaterial, intervjuguider och mallar för hur arbetet i familjer kan ske med den utsattas behov i fokus.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kartläggning av insatser för barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller bevittnat våld. Rapport 2009:55

Kartläggningen ger en bild av vilka insatser som görs för barn som växer upp i missbruksmiljö, psykisk sjukdom eller bevittnat våld, med fokus på stödgruppsverksamhet, i Västra Götalands län.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Stress och trauma. En undersökning av förekomsten av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos personer utsatta för hedersrelaterat våld. Rapport 2009:20

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våld i nära relationer. Dokumentation från Länsstyrelsens erfarenhetsdag 10 juni 2009. Rapport nr 2009:58

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Samordning och samverkan i arbetet mot våld i nära relationer i Västra Götalands län. Delrapport. Rapport 2008:33

Länsstyrelsen har sedan hösten 2007 ett samordningsuppdrag som innebär att ta initiativ till och stödja samordningen i länet av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld. Samordningsuppdraget är tänkt att anpassas efter de förutsättningar och behov som finns i länet och utformas i samråd med kommuner och andra aktörer. Utbyte av kunskap och goda erfarenheter ska främjas. Målsättningen är att säkra ett gott och rättssäkert stöd för våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld.

En webbenkät skickades i oktober 2007 ut till drygt 300 aktörer i länet som på olika sätt har en funktion att fylla i arbetet med våld i nära relationer. Enkäten innehåller ett trettiotal frågor om hur verksamhetens arbete med våld i nära relationer ser ut, i vilken utsträckning samverkan förekommer och om personalen har haft och/eller har behov av kompetensutveckling. Enkäten som sammanställts i denna delrapport ska tillsammans med en konferens den 3 april 2008 ligga till grund för Länsstyrelsens fortsatta arbete med samverkansuppdraget.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Barn som bevittnat våld. Vad gör socialtjänsten? Rapport 2006:56

Länsstyrelsen I Västra Götalands län har genom en enkätundersökning kartlagt vilka insatser barn som bevittnat våld får i länets kommuner. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våld mot djur och våld i nära relationer

Informationsskrift om våld mot djur och våld i nära relationer.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)