Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Den viktigaste uppgiften är att se till att de mål som riksdagen och regeringen slagit fast inom en rad olika områden uppnås samtidigt som man tar hänsyn till länets förutsättningar. Länsstyrelsen har till uppgift att främja länets utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende samt utöva tillsyn, följa upp och utvärdera. Länsstyrelsen har också omfattande allmänna förvaltningsuppgifter, som att handlägga bidragsansökningar, jordbruksstöd med mera.

Mäns våld mot kvinnor
Länsstyrelsen fick år 2007, inom ramen för regeringens handlingsplan Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt ge stöd till samordning i länet av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnar våld. Länsstyrelsens ansvarsområden är rådgivning, samordning och kompetenshöjande åtgärder inom dessa områden, liksom fördelning av utvecklingsmedel gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Avsikten är att initiera en långsiktig förbättring av kommunernas stöd till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld samt män som utövar våld. Kvinnojours- och eller brottsofferjoursverksamheten på lokal nivå ska stärkas och vid behov ska nya ideella frivilligorganisationer som arbetar med att stödja våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld etableras. 

Hedersrelaterat våld och förtryck
Sedan 2004 har länsstyrelserna haft i uppdrag att ge stöd till insatser som förebygger och motverkar hedersrelaterat våld. Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft ett nationellt uppdrag att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. De nationella insatserna består både av egna insatser och stöd till nationella och länsöverskridande projekt. Det rör sig om allt från kunskapsuppbyggnad i kommuner till attitydpåverkan. Länsstyrelsen Östergötland har en särskild webbplats om hedersrelaterat förtryck och våld, med information om vilka insatser som sker i landet och litteratur i ämnet. Där finns också konkreta tips för personal inom bland annat skola och socialtjänst. För mer information, besök http://www.hedersfortryck.se/

Utbildning och samverkan
Länsstyrelsen Östergötland genomför utbildningar och andra kunskapshöjande insatser när det gäller hedersrelaterat förtryck och våld. Länsstyrelsen har hittills genomfört ett hundratal utbildningar om året utanför det egna länet. Prioriteringen är att öka kunskapen och etablera samverkan hos olika yrkesgrupper som möter utsatta och förövare. Länsstyrelsen Östergötland erbjuder även stöd till aktörer som vill förbättra samverkan mellan till exempel socialtjänst, polis och kvinno/tjejjourer. 

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Publikationer i urval

Insatser för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdrag till samtliga länsstyrelser

Länsstyrelsen Östergötland har haft ansvaret för att samordna slutrapporten av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämna stöd till insatser för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Denna rapport ger en övergripande bild av det arbete som bedrivs av länsstyrelserna i landet. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Nationella Kompetensteamet – slutredovisning

Länsstyrelsen Östergötland har uppdrag från regeringen att utveckla och driva ett Nationellt Kompetensteam för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det Nationella Kompetensteamet driver en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma och ideellt verksamma kan vända sig för stöd och rådgivning som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Detta är slutredovsningen som lämnats till regeringen. 

Från starten i mars 2014 till och med 31 december 2015 tog stödtelefonen emot 485 samtal. Samtalen rörde 698 personer, varav nästan nio av tio utsatta var flickor eller kvinnor. Över hälften var under 18 år och nästan var fjärde under 15 år. Många är upprepat utsatta och utsatta för flera olika typer av våld och förtryck av flera olika förövare.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Myndighetsnätverket Gift mot sin vilja. En skrift om myndigheternas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen Östergötland fick 2011 regeringsuppdraget Gift mot sin vilja (U2011/7068/UC) att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. En del av det uppdraget innebar att Länsstyrelsen Östergötland skulle vara sammankallande för ett nätverk av statliga myndigheter. 

I nätverket ingår följande myndigheter (2015): Barnombudsmannen, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen Stockholm, Länsstyrelsen Västra Götaland, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Nationellt centrum för kvinnofrid, Polismyndigheten, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Sveriges Kommuner och Landsting samt Åklagarmyndigheten. 

Denna rapport belyser de insatser som gjorts inom myndigheterna under åren 2007–2015 gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Mognad och livsutrymme: Ett stödmaterial för hur skolan kan arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck och med skolans värdegrund som verktyg

"Mognad och livsutrymme" från Länsstyrelsen Östergötland är ett stödmaterial för hur grundskolan kan arbeta främjande och förebyggande för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och främja jämställdhet. Stödmaterialet är resultatet av en utvecklingssatsning som pågick 2012–2015, där arbetssättet utvecklats och testats på tre grundskolor i Linköpings Kom­mun. Utgångspunkten är att ge elever kunskap, skapa dialog, diskussion och reflektion och därmed öka blivande tonåringars inre resurser och verktyg. Materialet utgår från ett barnrättsperspektiv med stöd av skolans värdegrund.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Nationella kompetensteamet – delrapport

I rapporten delredovisas det pågående uppdraget att utveckla och driva ett nationellt kompetensteam. Det Nationella Kompetensteamet består av ett antal personer som har stora praktiska och teoretiska kunskaper samt erfarenheter av arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Det Nationella Kompetensteamets arbete omfattar kompetens- och metodutveckling samt att anordna föreläsningar i landet genom samarbete med länsstyrelser och nationella myndigheter. Sedan 2012 har Länsstyrelsen Östergötland totalt genomfört 343 utbildningsinsatser. 

Inom ramen för uppdraget har en nationell stödtelefon inrättats under 2014. Till den kan yrkesverksamma och ideellt verksamma ringa för att få råd och vägledning i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck, tvångs- och barnäktenskap samt könsstympning av flickor och kvinnor.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Gift mot sin vilja

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft ett stort antal regeringsuppdrag som syftat till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Denna rapport är en slutredovisning av uppdraget att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våga göra skillnad – en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Slutrapport

Länsstyrelsen Östergötland slutredovisar regeringsuppdraget att ta fram, utveckla och sprida en vägledning ”Våga göra skillnad – en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja”.

De erfarenheter Länsstyrelsen fått i arbetet med att sprida vägledningen tillsammans med flera kommuner, och som stärks av den bild som framkommer genom samtalen till stödtelefonen visar på ett tydligt och omfattande behov av fortsatt arbete med att organisera den lokala nivån. Det finns mycket kvar att göra för att bygga ett hållbart system, såväl nationellt som lokalt, för att se till att arbetet fortsätter att utvecklas så att de utsattas grundläggande behov tillgodoses. Länsstyrelsen ser ett behov av att fortsätta och utveckla spridning av vägledningen ”Våga göra skillnad” i samarbete med övriga länsstyrelser i landet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kartläggning föräldrastöd – slutredovisning

Länsstyrelsen Östergötland har genomfört en kartläggning om föräldrastöd samt lämnat förslag till regeringen på hur föräldrastöd kan behöva utvecklas för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag att sprida "Våga se" – slutredovisning

Redovisning av Länsstyrelsen Östergötlands uppdrag att sprida vägledningen "Våga se". 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag att sprida "Våga göra skillnad" – slutredovisning. 2016:05

Slutredovisning av Länsstyrelsen Östergötlands uppdrag att sprida vägledningen "Våga göra skillnad".

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Slutredovisning av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämna stöd till insatser

Länsstyrelsen Östergötland fick i regleringsbrevet för 2014 ansvaret för att samordna slutrapporten av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämna stöd till insatser för att förebygga såväl hedersrelaterat våld och förtryck som att motverka att unga blir gifta mot sin vilja. Östergötland ansvarade också för delrapporteringen av länsstyrelsernas uppdrag: "Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. delredovisning av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämna stöd till insatser" (rapport nr 2012:22). Underlaget till denna slutrapport bygger på resultaten som presenterades i delrapporten.

Slutrapporten ger en övergripande, nulägesbeskrivning om det arbete som bedrivs runt om i landet för att motverka såväl hedersrelaterat våld och förtryck som barn- och tvångsäktenskap, och ger riktning åt det fortsatta arbetet. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Vägledningsuppdraget Våga göra skillnad – slutrapport 2014:30

Länsstyrelsen i Östergötland har haft nationella regeringsuppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck sedan 2005. I denna rapport slutredovisas vägledningsuppdraget ”Våga göra skillnad” och hur det har kommit att utvecklats.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våga stå kvar! – En mindre kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Söderhamns kommun i Gävleborgs län, har sedan 2009 bedrivit ett strategiskt utvecklingsarbete för att öka kunskapen om hedersrelaterat våld, förtryck och tvångsäktenskap.

Arbetet med strukturera en organisation för att ge stöd och skydd i Söderhamn har varit mycket framgångsrikt. Denna rapport handlar om det metodutvecklande arbetet såväl före som i och med kommunens deltagande i Länsstyrelsen Östergötlands projekt "Våga göra skillnad". Rapporten har fokus på och beskriver det arbete som bedrivits i Söderhamn, samtidigt som dessa erfarenheter lyfts in i "Våga göra skillnad"-projektets sammanhang.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter

Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter är resultatet av ett samarbete mellan Länsstyrelsen Östergötland och Lena Persson, konsult och sakkunnig om skyddade personuppgifter. Handboken är framtagen inom ramen för Länsstyrelsens uppdrag mot hedersrelaterat våld och förtryck. På uppdrag av Länsstyrelsen har Lena Persson intervjuat tretton ungdomar och sammanställt deras berättelser och erfarenheter av att leva med skyddade personuppgifter. Genom sina berättelser ger de exempel på problem de upplever i sina egna liv, liksom konkreta förslag på hur problemen kan lösas och hur problematiska situationer kan undvikas. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Delrapport två. Våga göra skillnad. 2014:05

Regeringen gav 2011 Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag att utveckla och sprida vägledningen ”Våga göra skillnad – En vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja” (rapport nr 2011:14). I denna delrapport vill Länsstyrelsen Östergötland dela med sig av de erfarenheter som framkommit under det intressanta utvecklingsarbete som skett i samarbete med de sex pilotkommunerna Borlänge, Norrköping, Karlstad, Söderhamn, Umeå och Västerås.  

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ung och fri – eller? – Ett studiematerial för unga om rätten att själv välja sitt liv. Baserat på boken Stjärnlösa nätter.

Det här studiematerialet bygger på erfarenheter och lärdomar från en lärares arbete med att starta en process hos sina elever, framförallt pojkar och unga män, kring deras sätt att se på relationer med utgångspunkt i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Delrapport av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämna stöd till insatser

Länsstyrelserna har sedan år 2004 haft i uppdrag att främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Det nuvarande uppdraget (2011-2014) innefattar även insatser som syftar till att motverka att unga blir gifta mot sin vilja. Hittills har uppdraget redovisats länsvis av respektive länsstyrelse. Länsstyrelsen Östergötland har fått i uppdrag att samordna redovisningen av det pågående uppdraget där både en nationell och en länsvis bild ska möjliggöras.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Det handlar om kärlek – ett projekt om barns och ungas rättigheter. En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

"Det handlar om kärlek – ett projekt om barns och ungas rättigheter" startade i Norrköping 2008 för att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld. Länsstyrelsen Östergötland startade projektet tillsammans med Rädda Barnen och polisen i Norrköping. En metod togs fram för att driva samverkansarbete mellan myndigheter och frivilligorganisationer. Tillsammans går de ut i skolor och informerar ungdomar om deras rättigheter. 

Den här rapporten är en första del av en större utvärdering av projektet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Delrapport. Våga göra skillnad. 2012:24

Under 2012 har flera utbildningsinsatser genomförts för vägledningsprojektet ”Våga göra skillnad”. De möjligheter, behov och svårigheter man sett i arbetet samt utbildningar projektet hållit presenteras i rapporten. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våga göra skillnad – En vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck

En vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Metodstöd för samverkan. Hur kan myndigheter och organisationer stödja varandra för att möta individer utsatta för hedersrelaterat våld?

Det här är ett informationspaket som ska hjälpa din organisation i det fortsatta arbetet, inom den egna organisationen och i samverkan med andra. Alla organisationer har kommit olika långt i sitt arbete med att möta och hjälpa flickor och pojkar som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Informationspaketet innehåller material som är relevant oavsett hur långt man kommit i denna process, använd det som ni tycker är tillämpbart i er situation. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Rapport 2009:12

Länsstyrelsen har med anledning av ett särskilt Regeringsuppdrag förstärkt sin tillsyn av kommunernas arbete när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Tillsammans med Socialstyrelsen har länsstyrelserna tagit fram gemensamma kriterier för att bedöma kommunernas verksamhet på ett likartat sätt över landet. Kriterierna utgår från den lagstiftning och övrig normering som finns på området. En nationell rapport kommer att lämnas till Regeringen i december 2009. Föreliggande rapport baserar sig huvudsakligen på den enkätundersökning och de intervjuer som har genomförts i samtliga länets kommuner, samt den fördjupade tillsyn som Boxholm, Finspång, Linköping och Söderköping har blivit föremål för.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Utvärdering av nationella projekt mot hedersrelaterat våld och förtryck. Rapport 2008:15

Länsstyrelsen Östergötlands egen utvärdering av ett urval av projekt som man fått medel mellan 2003 och 2007. Länsstyrelsen Östergötland fick år 2005 ett regeringsuppdrag att på ett nationellt plan arbeta mot hedersrelaterat förtryck och våld. Den huvudsakliga delen av arbetet har bestått av att bevilja projektmedel till föreningar och organisationer som arbetat förebyggande över flera länsgränser. Efter att inom två år beviljat medel till 26 projekt ansågs det önskvärt att utvärdera vad projekten åstadkommit och få kunskap om vad man bör satsa på i framtiden.

Den här utvärderingen berör nio nationella projekt mot hedersrelaterat våld, som varit verksamma mellan år 2005 och 2008. Projekten är av olika storlek, har olika inriktning och använder skilda metoder. De projekt som valts ut har metoder som av Länsstyrelsen upplevts som extra intressanta.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Att utveckla en handlingsplan i skolan. Ett metodstöd för arbete mot hedersrelaterat våld

Metodstöd särskilt framtaget för skolan för att ta fram en handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Om våld i hederns namn: om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta. Rapport 2008:5

Handbok för tjänstemän som kommer i kontakt med människor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Handboken riktar sig till tjänstemän och arbetsgivare inom bland annat skolan, socialtjänsten och polisen i Östergötland. Det här är en vägledning för hur Östergötland vill arbeta mot hedersrelaterat förtryck och våld. Den skall även utgöra ett stöd i det praktiska arbetet med att ta fram egna handlingsplaner och diskutera sitt eget förhållningssätt mot hedersrelaterat våld inom olika organisationer och på olika arbetsplatser.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Utvärdering av resursgruppen för hedersrelaterat våld. Rapport nr 2006:26

Utvärdering av resursgruppen för flickor utsatta för hedersrelaterat våld. År 2004 bildade Länsstyrelsen Östergötland ”Resursgruppen för flickor utsatta för hedersrelaterat våld” . Gruppen består av tjänstemän från socialtjänsten, primär- och elevvården samt polisen i Östergötland och den hade våren 2006 varit verksam i ca två år.

Utvärderingen av Resursgruppen är en del i att utveckla och förbättra arbetet mot hedersrelaterat våld i länet. Undersökningen baseras på intervjuer med resursgruppens medlemmar, styrgruppens medlemmar och resurspersonernas chefer. Dokumenterat bakgrundsmaterial, exempelvis minnesanteckningar, utbildningsprogram och redovisningar, kommer att användas som komplement.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldsutsatta kvinnor och deras barn: en uppföljning

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Behovet av insatser mot s.k. hedersrelaterat våld i landet – bedömning för 2007. Rapport 2006:28

Rapport till regeringen om alla länsstyrelsers insatser mot hedersrelaterat våld, samt en behovsbedömning av ytterligare insatser. Länsstyrelsen i Östergötland har genomfört intervjuer med kontaktpersoner för arbetet mot hedersrelaterat våld på länets samtliga 21 länsstyrelser. Rapporten avser att skapa en bild av situationen i hela landet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Jag!: om flickors livsutrymme

Boken innehåller en metod för att arbeta med samtalsgrupper för flickor och unga kvinnor i syfte att medvetandegöra dem om sina rättigheter och hjälpa dem stärka sin självkänsla.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kommunala handlingsplaner för våldsutsatta kvinnor. Rapport 2005:5

Denna rapport visar hur kommunerna i Östergötlands län arbetar med frågan om våld mot kvinnor. Länsgruppen för Kvinnofrid tog 1999 fram ett policydokument där länets kommuner åtog sig att arbeta fram lokala handlingsplaner. Rapporten visar på varierande ambitionsnivåer mellan de olika kommunerna. Det finns kommuner som arbetat fram kvalitativt bra planer. I andra kommuner saknas planer eller så finns planer som inte är uppdaterade.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kartläggning av hedersrelaterat våld. Diarienr: 801-14659-03

Kartläggning och analys av behov av insatser för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Regional slutredovisning rörande våld mot kvinnor. Rapport 2003:1

Denna rapport beskriver de olika aktiviteter som Länsgruppen för kvinnofrid i Östergötland genomfört inom ramen för sitt myndighetsgemensamma uppdrag samt en beskrivning av Frideborgsmodellen. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Policydokument för frågor som rör kvinnovåld. Diarienr: 500-9645/99

Länsgruppen för Kvinnofrid i Östergötlands län har tagit fram ett länsövergripande policydokument för frågor som rör kvinnovåld, som klarlägger varje myndighets ansvar och vilka åtgärder som ska vidtas för att göra detta arbete mer effektivt. I dokumentet föreslås åtgärder för att ge stöd och hjälp till kvinnor som utsätts för våld, söka förhindra upprepning av våld och förebygga våld mot kvinnor samt ägna uppmärksamhet åt barn som växer upp i miljöer där det förekommer våld. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Socialtjänstens insatser för kvinnor som utsätts för våld. Rapport 1998-09-25

Denna rapport är resultatet av en undersökning som genomförts av länsstyrelsen i Östergötlands län. Syftet med undersökningen har varit att uppmärksamma och inventera socialtjänstens insatser när det gäller frågor om våld mot kvinnor. Socialtjänsten har en viktig roll när det gäller att ge stöd till kvinnor som utsätts för våld.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)