Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten har en central och framskjuten roll när det gäller lagföringen av mäns våld mot kvinnor. Åklagaren leder förundersökningen vid dessa typer av brott och har det yttersta avgörandet för om ett brott skall prövas av domstol.

Åklagarmyndigheten publicerar sina regeringsuppdrag, rättspromemorior, handböcker samt rapporter om aktuella frågor, och har bland annat behandlat bevisvärderingsfrågor i sexualbrott, handläggning av fridskränkningsbrott, grov kvinnofridskränkning samt brottsoffer i rättsprocessen har genomförts.

Metod- och rättsutveckling
Åklagarmyndigheten har tre utvecklingscentra i Sverige, vilkas uppgift är att bedriva metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden och svara för den samlade kunskapen inom sina ansvarsområden. Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg, ansvarar för frågor om fridskränkning, sexualbrott, kontaktförbud, könsstympning, brottsofferfrågor med mera.

Gå till hemsida: www.aklagare.se

Publikationer i urval

Somnambulism – om kunskapsläge, forskning och inhämtande av sakkunskap under förundersökning och rättegång

Utvecklingscentrum Göteborg har på uppdrag av riksåklagaren genomfört en kartläggning av kunskapsläget angående somnambulism och vilken forskning som pågår samt hur sakkunskap lämpligen kan inhämtas när sådana frågor aktualiseras under en förundersökning. Det kan konstateras att kartläggningen klarlägger att sömnexperter runt om i världen är eniga om att sexsomni (dvs. att en person utför sexuella handlingar i sömnen) existerar. Forskningsområdet är dock litet och det finns ännu inte någon svensk studie publicerad.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Handläggning av fridskränkningsbrotten – handbok

Handboken behandlar straffbestämmelserna i 4 kap 4 a § brottsbalken, det vill säga brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Den tar upp vikten av kvalitet i bevissäkringen och utförlig dokumentation av bevisningen samtidigt som kraven på objektivitet och rättssäkerhet iakttas. 

Syftet med handboken är att vara ett stöd och en vägledning i åklagarens operativa arbete i dessa ärenden. Uppdaterad februari 2016. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kontaktförbud – en handbok

Handboken är avsedd att ge stöd för åklagares handläggning av ärenden om kontaktförbud. I handboken lämnas förslag till hur man som åklagare kan arbeta vid handläggningen av ärenden om kontaktförbud och vad man bör tänka på i olika situationer.

Uppdaterad februari 2016. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Hatbrott – en granskning av åklagarnas handläggning

En granskning har genomförts av åklagarnas handläggning av hatbrott. Syftet har varit att närmare undersöka vilka brott som anmäls som hatbrott, om förekommande hatbrottsmotiv uppmärksammats och utretts så långt möjligt och hur många åtal som väckts. Finns särskilda framgångsfaktorer för ökad lagföring? I vilken utsträckning har straffskärpningsregeln i 29 kap. 2 § brottsbalken tillämpats och framstår tillämpningen som enhetlig och rättsenlig? Hur har domstolarna dömt i de fall åtal väckts?

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden : Rapport över granskning av samtliga ärenden under perioden 2011-10-01 – 2013-09-30

Utvecklingscentrum Göteborg genomförde under 2014 en uppdatering av handboken Kontaktförbud – en handbok. Avsikten var att i samband med
uppdateringen inhämta och redovisa alla beslut i de kontaktförbudsärenden som prövats av domstol under tidsperioden 2011-10-01--2013-09-30. Arbetet visade sig vara mer omfattande än som kunde rymmas inom ramen för uppdateringen av handboken och redovisas därför nu i en separat rapport.

Samtliga beslut som inhämtats har granskats såvitt gäller utfallet i domstol. Vissa beslut har granskats mer ingående än andra vad gäller beslutsskälen, men det har inom ramen för genomgången inte funnits utrymme för att detaljstudera varje enskilt beslut i alla delar. Det har funnits flera syften bakom genomgången. Intresset har dels varit inriktat på att jämföra hur domstolarnas tolkning av lagens regler förhåller sig till åklagarnas tillämpning av lagstiftningen, dels har det har funnits ett stort intresse av att identifiera vägledande domstolsbeslut som kan tjäna som ledning för åklagarna i kontaktförbudsärenden. Ett försök att dra slutsatser av de iakttagelser som gjorts redovisas i det avslutande avsnittet under punkt 4. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Människohandel – Granskning av handläggningen av människohandelsärenden under 2012-2013. Tillsynsrapport 2015:2

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg har granskat handläggningen av människohandelsärenden under 2012-2013. Granskningsmaterialet avser förhållandevis få ärenden och i endast tre ärenden har åtal för människohandel väckts. Det har därför inte varit möjligt att identifiera några andra framgångsfaktorer än redan kända. 

Två säkra slutsatser medger dock granskningsmaterialet. Den första är att framställan till domstol om att förordna målsägandebiträde har avgivits i för få ärenden. Den andra är att fler ärenden än vad som följer av Åklagarmyndighetens föreskrifter (2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden har handlagts vid allmänna åklagarkammare.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Barn som vittnen i brottsmål – Konflikten mellan vårdnadshavarens bestämmanderätt och utredningsintresset

Denna rättspromemoria är framtagen för att vara en vägledning för åklagare vad gäller några av de rättsliga och praktiska frågor som kan uppkomma i ärenden där barn är vittnen i brottmål. Syftet med promemorian är att ge rekommendationer om hur frågorna ska hanteras och därigenom åstadkomma större enhetlighet i handläggningen av ärenden där barn under 15 år är vittnen i brottmål oavsett om det är fråga om t.ex. barnärenden, relationsärenden, ungdomsärenden eller ärenden avseende grova brott. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ökad lagföring i ärenden som rör resande i sexuella övergrepp mot barn

På Riksåklagarens uppdrag har vi genomfört ett projekt för ökad lagföring i ärenden som rör resande i sexuella övergrepp mot barn. Genomförandet, kommentarer och slutsatser redovisas i föreliggande rapport. Målet med projektet har varit att stärka och förbättra möjligheterna att upptäcka, utreda och att öka lagföringen i denna typ av ärenden. Syftet har bland annat varit att öka kunskapen om barnsexhandel, öka kompetensen att handlägga dessa ärenden, utveckla samarbetet med polisen och andra viktiga aktörer, både nationellt och internationellt samt att bilda ett nätverk för kunskapsutbyte.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Människohandel – delredovisning av ett projekt – Domar 2009-2012

Föreliggande rapport utgör en delredovisning av Åklagarmyndighetens projekt ”Ökad lagföring av ärenden som rör människohandel”. Syftet är att undersöka i vilken mån åtal för människohandel bifallits eller ogillats och, vid ogillande domar, om man kan se gemensamma förklaringar och dra slutsatser om framgångsfaktorer för bifall och skäl för ogillande. Undersökningen omfattar domar och ärenden under åren 2009-sommaren 2012. Den innefattar en utvidgning av den ursprungliga projektplanen 2010-2012, eftersom materialet är litet, och en utvidgning möjliggjorde en granskning av effekterna av en lagändring 1 juli 2010.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kontaktförbud – en kartläggning av tillämpningen med synpunkter på iakttagelserna

Granskningen har visat på svårigheter i handläggningen men också möjligheter till utveckling. Granskningen är en uppföljning av den kartläggning som 2008 gjordes av åklagarnas tillämpning av besöksförbudslagstiftningen. Ett antal åtgärder för att utveckla och höja kvaliteten i handläggningen planeras under 2014 och 2015.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn

Förundersökningar om övergrepp mot barn – med vilket avses såväl våldsbrott som sexualbrott mot någon som är under 18 år – ställer åklagaren ofta inför en rad svåra situationer. Med hänsyn till de svårigheter som finns vid handläggning och beslutsfattande i nu aktuella mål finns det ett behov av en handbok på området. Huvudsyftet med denna handbok är att den skall kunna utgöra vägledning och stöd för de åklagare som har till uppgift att handlägga förundersökningar och mål som rör övergrepp mot barn. Uppdaterad 2016. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Bemötande av brottsoffer – handbok

Bemötande av brottsoffer handlar om att identifiera och förstå brottsoffrets individuella behov av information och stöd under hela förundersökningsprocessen och vid en rättegång samt att svara mot dessa behov.

Brottsoffret ska bemötas korrekt, vänligt och professionellt. Genom sådant bemötande skapas goda förutsättningar för att ge brottsoffret den rättstrygghet han eller hon är berättigad till. Åklagarens objektivitetsplikt utgör inte något hinder mot ett gott bemötande.

Handboken är framtagen av Utvecklingscentrum Göteborg, Åklagarmyndigheten. Uppdaterad 2016. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Människohandel (för sexuella ändamål) – möjligheter och svårigheter vid rättstillämpningen. Rapport 2

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Domstolarnas bevisvärdering i sexualbrottmål. RättsPM 2007:13

Sexualbrott är en brottstyp med särskilda bevissvårigheter. Avsikten med denna promemoria är att främst inom Åklagarmyndigheten sprida kunskap om domstolarnas bevisvärdering i mål om sexualbrott.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Uppföljande granskning av brottsutredningar avseende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år

Under 2004/05 genomförde Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten en gemensam inspektion avseende brottsutredningar rörande våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år. Huvudsyftet med inspektionen var att analysera om kvalitet och handläggningsrutiner i utredningarna uppfyller de krav som kan ställas och att upptäcka eventuella brister m.m. Uppföljningen syftar till att belysa de konkreta åtgärder som vidtagits med anledning av inspektionen 2005 och hur dessa åtgärder påverkat utredningsarbetet. 

Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Hedersrelaterat våld

Regeringen gav i beslut den 7 juli 2005 Åklagarmyndigheten i uppdrag att genomföra en undersökning och en analys av åklagarnas handläggning av ärenden rörande hedersrelaterat våld mot ungdomar. Arbetet skulle syfta till att kartlägga handläggningsrutiner, klarlägga relevanta problemställningar i brottsutredningsarbetet och i rättsligt hänseende samt identifiera vilka åtgärder som kan vidtas för att öka kvaliteten i den brottsutredande verksamheten.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Handledning om kvinnlig könsstympning för polis och åklagare

Handledning om kvinnlig könsstympning för polis och åklagare är framtagen inom ramen för ett regeringsuppdrag som syftar till att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige. Handledningen riktar sig till poliser och åklagare och ger fakta och bakgrund om kvinnlig könsstympning samt relevant lagstiftning. Handledningen tar upp frågor som man bör tänka på i samband med polisanmälan, t ex när det gäller språkbruket vid förhör, när man använder tolk och vid läkarundersökning.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Granskning av brottsutredningar avseende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år

Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten har genomfört en gemensam inspektion av brottsutredningar avseende våldtäkt och grov våldtäkt där offret är över 15 år. Granskningen har omfattat sammanlagt 109 ärenden. Syftet med inspektionen har varit att granska hur berörda myndigheter handlägger denna typ av utredningar samt att föreslå ett antal konkreta åtgärder. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Brottsoffren i rättsprocessen

Denna rapport redovisar resultaten från en pilotundersökning som har genomförts i syfte att utarbeta en metod för hur polis, åklagare och domstol skall kunna följa utvecklingen av hur brottsoffer upplever sig bemötta i sin kontakt med rättsväsendet. Undersökningen studerar brottsoffers upplevelser av polis, åklagare och domstol vad avser bland annat bemötande, tillgänglighet och information. Inom ramen för undersökningen har även samtliga berörda polismyndigheter, åklagarkammare och tingsrätter kontaktats i syfte att undersöka i vilken utsträckning information rutinmässigt ges till brottsoffer.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)