Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen Örebro

Länsstyrelsen består av 21 statliga myndigheter som har till uppgift att främja utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende och finns som en länk mellan statlig och kommunal verksamhet i länet. Regeringen tilldelar länsstyrelserna ett övergripande ansvar för koordinering av samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen verkar för rättssäkerhet och kvalitet samt för att nationella politiska mål följs upp i länet.

Regeringsuppdrag
Länsstyrelserna fick 2007 i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt ge stöd till samordning av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld i sina respektive län. Utöver nämnda regeringsuppdrag, utvidgades uppdraget 2008 till att omfatta hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsens ansvarsområden är rådgivning, samordning och kompetenshöjande åtgärder inom dessa områden, liksom fördelning av utvecklingsmedel gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelsen i Örebro län har för 2009 fått 3,1 miljoner kronor att fördela till länets kommuner för insatser – antingen i egen regi eller i samarbete med andra kommuner eller organisationer. Länsstyrelsen fördelar även statsbidrag till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i länet. Länsstyrelsen ger också konsultativt stöd till framför allt socialtjänsten i dess arbete med hedersrelaterat våld. Länsstyrelsen i Örebro län är också aktivt inom den så kallade Länsgruppen för kvinnofrid. 

Resursgrupp
Flera personer inom olika verksamhetsområden i Örebro län har fått utbildning för att utgöra en resursgrupp i frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Personerna i resursgruppen kan kontaktas för samråd, stöd och vägledning när det gäller ärenden rörande hedersrelaterat våld, i första hand för sin egen yrkeskår, men också för andra som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld.
 

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/orebro

Publikationer i urval

Kvinnofrid i Örebro län – En länsövergripande kartläggning

Syftet med denna kartläggning är att få en överblick om hur de olika kommunerna i Örebro län arbetar mot mäns våld mot kvinnor och de preventiva insatser som finns. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Överenskommelse om samverkan för kvinnofrid i Örebro län – Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel

Syftet med denna överenskommelse om samverkan är att de medverkande parternas insatser ska bli kända, effektiva och anpassade till målgruppernas behov. Den övergripande målsättningen med denna överenskommelse om samverkan är att motverka våld i nära relationer och verka för kvinnofrid. Arbetet med detta ska präglas av ett helhetsperspektiv där berörda myndigheter, organisationer och frivilligorganisationer samverkar och samordnar sina insatser så att individens behov sätts i centrum. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Barn som faller mellan stolarna. Kommunernas ansvar att aktivt planera för att barn och unga får den vård, omsorg och tillsyn de behöver. Rapport 2008:15

Länsstyrelsen i Örebro har under år 2006 och 2007 genomfört en omfattande tillsyn över socialnämndernas i Örebro län arbete med barn och unga. Flera olika områden, barnavårdsutredningar, anmälningsförfaranden, våld mot kvinnor och deras barn, familjehemsvård samt öppenvårdsinsatser, har granskats.

Tillsynen har företrädesvis skett genom aktgranskning och samtal med representanter för nämnderna. I vissa tillsyner har också enskilda barn fått komma till tals. Två deluppdrag har varit att verka för att kommunerna aktivt verkar för att barn och ungdomar ska få den vård, omsorg och tillsyn de behöver samt att se till att barn och unga inte hamnar mellan stolarna när myndigheter tvistar.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Socialtjänstens hantering av ärenden rörande våld mot kvinnor i Örebro län. Rapport 2007:36

Tillsynen genomfördes under 2006 i 10 av länets 13 socialnämnder. I de tre nämnder som inte granskades hade det nyligen genomförts större verksamhetstillsyner, varför dessa nämnder uteslöts.

Granskningen har visat att väldigt få ärenden rörande våld mot kvinnor kommit till socialtjänstens kännedom under den aktuella tidsperioden, men att socialtjänstens stöd till kvinnorna, åtminstone i det akuta skedet, överlag fungerat väl. Vad som däremot inte fungerat så väl, var bedömningen av barnens situation, där förhandsbedömningarna drog ut på tiden samt att nämnderna i de flesta fall inte kunde erbjuda särskilda stödinsatser till de barn som fanns i de familjer där kvinnan utsatts för våld.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förebyggande arbete i Västmanlands och Örebro län för ungdomar som riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld. Rapport 2005:33. Rapport 2005:15.

Denna rapport är en sammanställning över de 11 projekt som beviljats medel från länsstyrelserna i Västmanlands och Örebro län år 2004. Länsstyrelserna anser det angeläget att sprida kunskap om de olika projekt som drivs för att förebygga att ungdomar inte utsätts för hedersrelaterat våld.

Sammanställningen baseras på de ansökningshandlingar som lämnats in till länsstyrelserna och redovisar en kortfattad beskrivning av varje projekt samt kontaktinformation till respektive projekt.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)