Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen i Blekinge län

Länsstyrelsen består av 21 statliga myndigheter som har till uppgift att främja utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende och finns som en länk mellan statlig och kommunal verksamhet i länet. Regeringen tilldelar länsstyrelserna ett övergripande ansvar för koordinering av samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen verkar för rättssäkerhet och kvalitet samt för att nationella politiska mål följs upp i länet.

Regeringsuppdrag
Länsstyrelserna fick 2007 i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt ge stöd till samordning av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld i sina respektive län. Utöver nämnda regeringsuppdrag, utvidgades uppdraget 2008 till att omfatta hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsens ansvarsområden är rådgivning, samordning och kompetenshöjande åtgärder inom dessa områden, liksom fördelning av utvecklingsmedel gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Förstärkt tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor
Länsstyrelsen genomförde under 2008 och 2009 tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.  I Blekinge län genomfördes tillsyn i tre kommuner: Ronneby, Sölvesborg och Karlskrona.

Kartläggning av hedersrelaterat våld
Under 2003 och 2004 genomförde Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar samt Kronobergs län en gemensam kartläggning av behovet för insatser för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. 

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/blekinge

Publikationer i urval

Jämställt Blekinge 2016–2018. Länsstrategi för jämställdhetsintegrering i Blekinge län

Länsstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att ta fram en jämställdhetsstrategi för Blekinge län. Syftet med strategin är att är att implementera de fyra nationella delmålen på en regional nivå. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Arbetet mot våld i nära relationer. Kartläggning i Blekinge län 2008. Rapport 2008:27

Länsstyrelsen i Blekinge genomförde under våren 2008 intervjuer kring det arbete som bedrivs mot våld i nära relationer i kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i länet. Kartläggningen kommer att ligga till grund för utformningen av Länsstyrelsens tillsyn, fortsatta insatser och stöd av samordning samt kvalitets- och kompetensutveckling inom området.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Samverkan kring mäns våld mot kvinnor: kartläggning i Blekinge län 2008

Ett av Länsstyrelsens fyra regeringsuppdrag på området mäns våld mot kvinnor, är att stödja samordningen i länet. Med anledning av detta besökte Länsstyrelsen samverkansgrupperna i Blekinges kommuner under våren 2008. Genom intervjuer ställdes frågor om samverkan kring våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld och denna rapport är resultatet av kartläggningen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Sammanställning av beviljade projektmedel till hedersrelaterat hot och våld under perioden 2004–2007. Rapport 2007:19

Länsstyrelserna har sedan 2004 fått i uppdrag att stimulera framväxten av förebyggande insatser för personer som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Medlen ska också kunna användas för att utveckla metoder och för bildande av nätverk samt till satsningar gällande utbildning och attitydpåverkande arbete. Under 2004–2007 har medel bland annat beviljats till bildande av nätverk, utformande av handlingsplan mot hedersrelaterat hot och våld, gruppverksamheter för ungdomar och föräldrar samt olika kompetens höjande aktiviteter. Denna rapport innehåller en sammanställning av dessa projekt.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Sammanställning av arbetet med hedersrelaterat hot och våld i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län perioden oktober 2004 – september 2006. Rapport 2006:19

Samtliga länsstyrelser fick 2003 i uppdrag att kartlägga behovet av insatser för unga flickor och kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronoberg genomförde gemensamt kartläggningen och har därefter fortsatt samarbete genom en för de tre länsstyrelserna gemensam projektledare. Länsstyrelserna har från och med 2004 haft regeringens uppdrag att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld. Denna rapport är en sammanställning av det arbete som har gjorts under perioden oktober 2004 och till september 2006, i de tre länen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

"Rätten till ett eget liv". Hedersrelaterat hot och våld. Rapport 2004:6

Under 2003 och 2004 genomförde Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar samt Kronobergs län en gemensam kartläggning av behovet av insatser för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)