Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Våldsprevention 2017 – Tillsammans för att stoppa mäns och killars våld

  • Datum:
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Länsstyrelserna och organisationerna MÄN och Unizon
  • Kontaktperson: Maria Billinger
  • Konferens

En konferens om hur våldspreventiva insatser med ett genusperspektiv blir en självklar del av ditt arbete. Konferensen är en del av En vecka fri från våld.

Syftet med konferensen är att vi alla tillsammans ska kunna bidra till målsättningen om att alla unga ska nås av våldsförebyggande insatser med genusperspektiv. Under konferensen presenteras olika perspektiv på, kunskap om och erfarenheter av att arbeta våldsförebyggande med ett genusperspektiv på såväl strategisk som praktisk nivå. Vi bjuder dessutom på möjlighet till erfarenhetsutbyte och framåtblickande från unga själva, professionella och politiker.

Konferensen är för dig som fattar beslut om eller arbetar med unga i kommuner, landsting, myndigheter eller civilsamhället.

Mer information och anmälan

Se också En vecka fri från våld