Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.

SOSFS 2014:4

Information om publikationen

Den 1 oktober 2014 började Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer att gälla. Bland annat skärptes kommunernas ansvar att ingripa när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld eller bevittnat våld av en närstående. Socialnämnden i kommunen ska också bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld, enligt föreskrifterna.

Skriften ersätter Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld (2009). Nu är flera av råden föreskrifter och det betyder att de nu är rättsligt bindande istället för vägledande. Nytt i föreskrifterna är också att de gäller hälso- och sjukvården samt tandvården, och inte enbart socialnämnden.