Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid.

Regeringens skrivelse 2016/17:10

  • Utgivningsår: 2016
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Skrivelse
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

I skrivelsen redogör regeringen översiktligt för den jämställdhetspolitiska utvecklingen de senaste tio åren. Erfarenheter och effekter av genomförandet av den särskilda jämställdhetssatsningen 2007–2014 redovisas. Regeringen presenterar inriktning och en ny delmålsstruktur för jämställdhetspolitiken. Det övergripande målet och de tidigare fyra delmålen kvarstår samtidigt som nya delmål om jämställd utbildning och jämställd hälsa införs. 

Skrivelsen omfattar vidare en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin inbegriper mål och insatsområden, en struktur för stöd och uppföljning och ett åtgärdsprogram med insatser för perioden 2017–2020.