Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Upprepad utsatthet för hot- och våldsbrott i befolkningen 2005–2015.

Kortanalys 2/2017

Information om publikationen

Det är en liten grupp personer som utsätts för en stor del av alla brottshändelser som sker under ett år. Utsattheten för brott är därmed inte jämnt fördelad i befolkningen, då de flesta inte alls drabbas av brott, medan en mycket liten del utsätts för många händelser och därmed är upprepat utsatta för brott.

Under den studerade perioden har de frekvent utsatta för hot och våld i genomsnitt utgjort 1,3 procent av befolkningen respektive år. Trots att gruppen frekvent utsatta är liten i befolkningen, utsätts den för en stor del av alla hot- och våldshändelser. 61 procent av alla hot- och våldshändelser mot kvinnor drabbar de frekvent utsatta kvinnorna. De frekvent utsatta männen drabbas av 46 procent av alla hot- och våldshändelser mot män.

Kvinnors frekventa utsatthet omfattar i högre grad sexualbrott och hot jämfört med män, medan mäns frekventa utsatthet i stället i högre grad omfattar misshandel och personrån jämfört med kvinnor.

I 67 procent av brottshändelserna mot frekvent utsatta kvinnor är gärningspersonen en närstående eller bekant, medan motsvarande andel bland män är 39 procent.