Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Maria Sjöholm (tidigare Eriksson)

Maria Sjöholm (tidigare Eriksson),

Titel: Juris doktor

Lärosäte: Örebro Universitet

Institution: Juridiska Institutionen

E-post: maria.sjoholm@oru.se

Presentation

Den huvudsakliga frågeställningen i Maria Sjöholms (tidigare Eriksson) avhandling rör frågan om det finns eller är på väg att utvecklas förpliktelser inom folkrätten för stater att anta en viss definition av våldtäkt.

Det första steget i avhandlingen är att identifiera ett förbud mot våldtäkt, vilket finns inom mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt och internationell straffrätt. Detta förbud innebär ett krav på stater att kriminalisera våldtäkt i sin inhemska lagstiftning.

Allt större krav har också börjat att ställas på hur denna inhemska lagstiftning skall formuleras. Även om det inte finns en enhetlig internationell definition av våldtäkt i folkrätten idag finns det tecken på en viss utveckling mot krav på vissa rekvisit. Diskussionen kring dessa har till viss del skiljt sig åt mellan till exempel humanitär rätt och mänskliga rättigheter, i synnerhet vad gäller frågan om våld respektive bristande samtycke.

Maria Sjöholm analyserar därför också om det är möjligt att harmonisera en definition av våldtäkt mellan dessa områden eller om de är så distinkta till sin natur att en definition bör se olika ut beroende på kontexten, till exempel krig och fred. 

Publikationer i urval

Eriksson, Maria (2013) The Prevention of Human Trafficking – Regulating Domestic Criminal Legislation through the European Convention on Human Rights. Nordic Journal of International Law, vol. 82(3), 2013, s. 339-368. Mer information om publikationen

Eriksson, Maria (2010) Defining Rape: Emerging Obligations for States under International Law? Avhandling. Örebro universitet: Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete. Publikationen i fulltext