Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2018 – Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Information om publikationen

I den här rapporten redovisas de övergripande resultaten från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2007–2018. Av de 200 000 personer som ingick i urvalet i NTU 2018 var det cirka 74 000 personer som deltog.

Metoden för NTU reviderades under 2017, genom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till post- och webbenkäter, samt att urvalet utökades och vissa frågor omformulerades. Eftersom ett huvudsakligt syfte med NTU är att kunna göra jämförelser över tid har en metod tagits fram för att resultaten för perioden 2007–2016 ska kunna jämföras med 2017–2018.