Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Katarina Weinehall

Titel: Fil. dr, docent i pedagogik

Lärosäte: Umeå universitet

Institution: Pedagogiska institutionen

E-post: katarina.weinehall@pedag.umu.se

Presentation

Katarina Weinehall forskar om konsekvenser av mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer ur ett viktimologiskt perspektiv. Informanter i hennes forskning är offren för detta våld, kvinnorna och barnen. Deras situation beskrivs vad gäller uppväxtvillkor, våldet i vardagen och de utsattas behov av skydd och stöd. Förslag till samhällsåtgärder lyfts fram särskilt vad gäller situationen för kvinnor och barn utsatta för stalkning. Att våldet är en ekonomisk belastning för samhället utgör också en grund för förändring.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer som polisärende. Riktat stöd från chefsnivå till utredande poliser.

Tidsperiod
Projektet pågår under 2010

Publikationer i urval

Weinehall, Katarina & Eliasson, Mona (2009) "Barns erfarenheter av våld, flykt och att leva med skydd", s. 25-30 i Hindberg, Barbro (red.) Barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter. Stockholm: Stiftelsen Allmänna barnhuset. 

Weinehall, Katarina m.fl. (2006) Räkna med kostnader – en fallstudie om mäns våld mot kvinnor. Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet. Mer information om publikationen

Weinehall, Katarina m.fl. (2007) G(l)ömda – om kvinnor och barn med skyddade personuppgifter. Umeå universitet: Juridiska institutionen. Mer information om publikationen

Weinehall, Katarina (2002) "Våld mot kvinnor och barn – forskning och erfarenheter" i Se till mig som liten är: när pappa slår mamma. Stockholm: Nationellt råd för kvinnofrid, s. 6-20. Publikationen i fulltext

Weinehall, Katarina (1997) Att växa upp i våldets närhet. Ungdomars berättelser om våld i hemmet. Avhandling. Umeå universitet: Pedagogiska institutionen. Publikationen i fulltext