Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Lena Berg

Lena Berg, Lena Berg

Titel: Fil. dr i sociologi

Lärosäte: Uppsala universitet

E-post: lena@lenaberg.com

Presentation

I dagsläget är Lena Berg inte knuten till något universitet utan arbetar med metodutveckling av våldsprevention med fokus på barn och unga inom organisationen MÄN (Män för jämställdhet). Lena Bergs forskarkompetens rör sig inom områden som genus, ungdomar, relationer och våld, då framför allt sexuellt våld. Parallellt med forskningen arbetar Lena Berg kliniskt som kurator vid Järva ungdomsmottagning med samtal som handlar om relationer, sexualitet och våld.    

Publikationer i urval

Berg. L & Loftsson, M. (2014) Inget att vänta på. Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga. Stockholm (MUCF). Uppdaterad utgåva 2016. Publikationen i fulltext

Sjögren, M. Berg, L. Söderström, P. & Hyllander, K. (2013a) Före han slår. Om effektiva våldsförebyggande metoder med genusperspektiv. Stockholm: MUCF. Publikationen i fulltext

Berg, L. Sjögren, M. Hyllander, K & Söderström P. (2013b) Låt 101 blommor blomma. Våldsförebyggande project för killar och unga män. Stockholm: MUCF. Publikationen i fulltext

Eriksson, M. & Berg, L. (2011) Våldsförebyggande arbete med män. En kunskapsöversikt. Rapport. SKL. Stockholm. Publikationen i fulltext

Berg, L. Sjögren, M. & Söderström, P. (2010a) Prata bort mansvåld … Ungdomsstyrelsen. Stockholm. Publikationen i fulltext

Berg, Lena (2009) "'Fast man har heller aldrig hört att det är för lite'. Unga män samtalar om lust, prestation och penetration" i Magnusson, Chris, Häggström-Nordin, Elisabet (red.) Ungdomar, sexualitet och relationer. Lund: Studentlitteratur. 

Berg, Lena (2009) "Hur blir unga sexuella? – En konstruktionistisk förklaringsmodell" i Magnusson, Chris & Häggström-Nordin, Elisabet (red.) Ungdomar, sexualitet och relationer. Lund: Studentlitteratur. 

Berg, Lena (2007) Nordisk forskning om prevention mot våld bland unga. En betraktelse från en genusorienterad horisont. FoU-rapport 2007:10. Stockholms stad: Forsknings- och Utvecklingsenheten. 

Berg, Lena (2002) Äkta Kärlek. Heterosexuell samvaro speglat mot diskurser om kärlek, heterosexualitet kropp. Uppsala: Uppsala universitet. 

Berg, Lena (1999) Lagom är bäst. Unga kvinnors berättelser om heterosexuell samvaro och pornografi. Stockholm: Bilda Förlag.