Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Signe Bremer

Titel: Fil. dr i etnologi

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Centrum för genusvetenskap

E-post: Signe.Bremer@gender.uu.se

Presentation

Signe Bremer är fil. dr i etnologi och disputerade på avhandlingen Kroppslinjer – Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering (2011). Numera bedriver hon projektet Den könsbinära staden: En kritisk studie av trygghet, utsatthet och motstånd i transpersoners berättelser om stadsliv som är förlagt till Uppsala universitets centrum för genusvetenskap och finansieras av FORTE mellan åren 2014 och 2017.

I vilken utsträckning förfogar en person som vill ändra juridisk könstillhörighet över rätten till sin egen kropp? Hur spelar materiella kroppar roll för sådana personers möjligheter att bli igenkända som det kön de själva känner igen sig som? I avhandlingen diskuteras dessa frågor, med fokus på hur lagar, förordningar, diagnoskriterier och könsnormer både begränsar och möjliggör tillvaron för ett antal personer som har erfarenhet av att genomgå könskorrigering. De olika teman som studien kretsar kring tydliggörs i avhandlingens fyra empiriska kapitel – Att vänta – Att kvalificeras – Att passera – Att nät-verka – Att fastställas.

Med utgångspunkt i självbiografiska bloggar, djupintervjuer, informanters egenhändigt skrivna reflektionstexter, e-postmeddelanden och fotografier behandlar Signe Bremer frågor om hur kategorin transsexualism förkroppsligas, görs, omförhandlas och levs i arton personers könskorrigerande tidsförlopp.

I avhandlingen används i första hand Sara Ahmeds queera fenomenologi och Judith Butlers kritiska genusteori. Det betyder bland annat att Signe Bremer istället för att via Judith Butlers genusteori begränsa sig till analyser av hur könsbinära normsystem skapar kroppar har inriktat sig på diskussioner om hur kroppar tar plats i, passerar genom, gör avtryck i och bebor rum.

Med simhallars omklädningsrum och offentliga toaletter som exempel lyfter avhandlingen även transpersoners utsatthet i offentliga rum. Den som inte förkroppsligar samhällets förväntningar om kön riskerar nämligen att bli föremål för negativ uppmärksamhet, med fysiskt våld som möjligt scenario. Under rubriken ”risken med ett toalettbesök” beskrivs exempelvis hur en transkille blir utsatt för grova trakasserier i samband med att han besöker toaletten på en lokal gayklubb.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Den könsbinära staden: En kritisk studie av trygghet, utsatthet och motstånd i transpersoners berättelser om stadsliv. 

Beskrivning av projektet
Forskningsprojektet tar utgångspunkt i problematiken med staden som både frigörande och riskfylld. En övergripande fråga rör vilka sammanhang/rum/platser som finns att tillgå i den stad där de medverkande lever och verkar som upplevs som trygga respektive mindre trygga. Den baserar jag på promenadintervjuer, ”vanliga” djupintervjuer, medverkandes dagboksanteckningar, konst samt relaterat webbmaterial så som bloggar och youtubeklipp.

I projektet undersöker jag vad transpersoners berättelser om stadsliv kan säga om urban säkerhet, stadsplanering, men också vad städer gör. Exempelvis, hur kommer rumsliga och materiella dimensioner av maktaxlar så som kön, sexualitet, ras, ålder, etnicitet, klass och funktionalitet till uttryck i transpersoners berättelser om stadsliv? Vad kännetecknar en bekväm plats? På vilka sätt kan en göra motstånd mot könsbestämmande och mindre bekväma rum och platser? På vilka sätt påverkar erfarenheter av hatbrott transpersoners upplevelser av att bebo den egna hemstaden?

För mer info om projektet, som bland annat rör transerfarenheter av feministiskt och kvinnoseparatistiskt kodade rum, se Debatten om transpersoners inkludering i feminismen är inte ny (öppnas i nytt fönster). 

Finansiär
Studien finansieras av statens forskningsråd för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).

Tidsperiod
Projektet pågår 2014-2017

Publikationer i urval

Bremer Signe, (2013). ”Patienten: Vårdar du patienten eller normen? Om sjukvårdens möte med transpersoner”, i: Genusyrsel och normuppror. Maria Ejd (red.), Vårdförbundet Mer information om publikationen

Bremer Signe (2013). “Penis as risk. A Queer Phenomenology of two Swedish transgender women's narratives on gender correction". I: Somatechnics 3.2 (2013): 329–350, Edinburgh University Press Mer information om publikationen

Bremer Signe (2011). Kroppslinjer – Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering. Avhandling. Göteborgs universitet: Makadam Publikationen i fulltext

Bremer Signe (2011). ”Med kroppen in i berättarrummet – om närvaro och etik”. I: Gunnemark Kerstin, red. Etnografiska hållplatser - om metodprocesser och reflexivitet. Lund: Studentlitteratur 

Bremer Signe (2010). "Mellan vita rum - Om väntan, vithet & maskulinitet i två berättelser om transsexuella patientskap". Tidskrift för genusvetenskap 2010, 1-2 Publikationen i fulltext

Bremer, Signe (2009) "Det är så klart att vi ska hjälpa dig –  men ... du är väl kastrerad?!" i Olovsdotter Lööv, Anna (red.) Wannabe: Sveriges Förenade HBTQ-studenters medlemstidning, nr. 17, 2009, s. 27-31

Bremer, Signe (2008) "Politiserade kroppar i virtuella rum" i Olofsdotter Lööv, Anna  (red.) Wannabe: Sveriges Förenade HBTQ-studenters medlemstidning, nr. 15, 2008, s. 20-25 . Mer information om publikationen

Bremer, Signe (2008). "Den läckande kroppen. Berättelser från psykiatrins korridorer" i Saltzman, Katarina & Knuts Eva (red.) Nätverksetnologi. Ljusgården, meddelande från etnologiska institutionen, nr 21. Göteborgs universitet: Etnologiska institutionen, s. 113-141. Mer information om publikationen

Bremer, Signe (2007) "Kan man ta tempen på genus?! Om genusklimat & makt i psykvårdens könsbytesutredningar" i Humanistdagboken, nr20. Göteborgs universitet: Humanistiska fakulteten. Publikationen i fulltext

Bremer, Signe (2006) "Under ytan. Nio transpersoners berättelser om vardagsverklighet" i Lambda Nordica, Nr. 1-2, 2006, s. 7-29. Mer information om publikationen

Bremer, Signe (2006) "Granskad identitet. Två ts-män berättar om deras möte med vården" i Lambda Nordica, Nr. 4, 2006, s. 25-47.