'The pregnancy put the screws on': discourses of professionals working with men inclined to violence

Information om publikationen

En kvalitativ analys av intervjuer med professionella som arbetar med våldsbenägna män. Syftet med studien var att undersöka diskurser om våld i parrelationer med särskilt fokus på en period då mannens partner var gravid. De yrkesverksamma visar sig i studien ha en endimensionell förståelse av könskonstruktioner samt en kluven bild av den våldsutövande mannen som både svag och stark. Detta antas leda till att mannen har/får dåligt självförtroende och uppvisar en rädsla att förlora makt och kontroll.

Studien visade också att själva graviditeten antogs utgöra en ”stressfaktor” som tillsammans med andra omständigheter kunde leda till våld. Det visade sig också att yrkesverksamma i samtal med våldsbenägna män tenderade att undvika att tala om graviditet och annat som rörde mannens nära relationer.