Violent men: ordinary and deviant

Information om publikationen

Denna artikel behandlar intervjuer med yrkesverksamma som möter våldsutövande män. Våld i nära relationer ansågs inte enbart handla om "makt och kontroll" utan som ett resultat av komplexa skeenden. Analysen visar att de yrkesverksamma ger en ambivalent beskrivning av våldsamma män som både ”normala” och avvikande. Männens bakgrunder framställdes som komplicerade, men männen som relativt ”vanliga” och ofta välfungerande både i yrkeslivet och socialt. Samtidigt uppvisade männen ofta en syn på kvinnor som inte grundade sig på jämställdhet och ansågs ha begränsad kommunikationsförmåga, särskilt i nära relationer. Intervjuerna visar att yrkesverksamma har föreställningar om att män som utövar våld i nära relationer gör det plötsligt och utan förvarning.