Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Handbok för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp.

NCK-rapport 2008:1

Information om publikationen

På uppdrag av regeringen har NCK tagit fram ett nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. Målsättningen är att förbättra vården och omhändertagandet i hela landet. Handlingsprogrammet ska också bidra till att rättsväsendet förses med bättre bevismaterial i hanteringen av sexuella övergrepp. 

Uppdraget att utarbeta ett nationellt program för hälso- och sjukvården för omhändertagandet av offer för sexualbrott fick NCK i februari 2007 av Justitiedepartementet (Dnr Ju 2007/2177/KRIM).

Syftet var att förbättra omhändertagandet av sexualbrottsoffer inom hälso- och sjukvården och att utarbeta rutiner för hur provtagning och dokumentation ska genomföras. Men även att förtydliga hälso- och sjukvårdens roll i förhållande till rättsväsendets myndigheter och rättskedjan.

NCK redovisade uppdraget i februari 2008. I det nationella programmet ingår dels "Handbok — Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp", dels "Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp" som tagits fram i samarbete med Nationellt forensiskt centrum, NFC (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL).

Läs mer om uppdraget på NCK:s webbplats