Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Gunilla Krantz

Gunilla Krantz,

Titel: Professor i folkhälsovetenskap

Lärosäte: Göteborgs universitet

Institution: Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

E-post: gunilla.krantz@socmed.gu.se

Presentation

Gunilla Krantz är läkare och professor i folkhälsovetenskap. Hon forskar om våld i nära relationer i Sverige och Rwanda, tidigare även i Vietnam och Pakistan. Hon studerar även orsaker till unga kvinnors psykiska ohälsa i Sverige och betydelsen av förebyggande mödravård för att minska mödradödligheten i Rwanda.

Nuvarande forskningsprojekt

Projekt 1:
Mental ill-health in women: prevalence and risk factor patterns in a 23 year longitudinal population based study.

Beskrivning av projektet
En longitudinell studie som avser undersöka hur psykisk hälsa förändrats hos kvinnor i Sverige över tid med en uppföljningsperiod på 23 år. Senaste datainsamlingen slutfördes under 2015. Våldets betydelse för psykisk hälsa ska undersökas i olika tidsperioder samt i en panel.

Finansiär
Forte

Tidsperiod
2015-2018

Projekt 2:
Quality and utilization of antenatal care services in Rwanda.

Beskrivning av projektet
En epidemiologisk studie av förebyggande mödravård, dess rutiner, och kvinnors sökmönster samt upplevelser av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld under graviditet. En epidemiologisk studie samt observationsstudier och kvalitativa studier ska genomföras. Detta är ett delprojekt med tre andra projekt på samma tema som genomförs parallellt.

Finansiär
Sida

Tidsperiod
2013-2018

Projekt 3:
Identifiering, bemötande och omhändertagande av våldsutsatta kvinnor, män, barn och ungdomar - en kartläggningsstudie inom den öppna hälso- och sjukvården i Västra Götaland

Beskrivning av projektet
Denna studie ska undersöka hur man på samtliga MVC, BVC och ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen arbetar med frågan om våld mellan makar/partners, våld mot barn och ungdomar samt sexuell exploatering. Undersökningen görs med hjälp av web-enkät och beräknas kunna presentera resultat under 2014. Syftet med studien är att ge ett underlag för diskussioner om bästa omhändertagande praktik, förändrat bemötande och behov av utbildningsinsatser.

Finansiär
Västra Götalandsregionen

Tidsperiod
2012-2014

Projekt 4:
Traumatic experiences (violence), Mental illness and Barriers to care among young men and women in Rwanda

Beskrivning av projektet
Detta projekt fokuserar på partnervåld och traumatiska händelser som inträffade under folkmordet 1994 och härefter, vidare hur sådana upplevelser påverkar unga människors psykiska hälsa 18 år senare samt vårdsökande beteende/upplevda barriärer till vård. En epidemiologisk studie genomförs samt kvalitativa intervjuer med hälso- och sjukvårdspersonal. Vidare genomförs en delstudie med individuella intervjuer med policy ansvariga och ledare i hälso- och sjukvården.

Finansiering
Sida

Tidsperiod
2011-2016

Andra forskare som ingår i projektet

Medarbetare projekt 1
Solveig Lövestad, doktorand Göteborgs universitet; Jesper Löve lektor Göteborgs universitet; Gunnel Hensing professor Göteborgs universitet; Marjan Vaez, docent Folkhälsomyndigheten.

Medarbetare projekt 2
Joseph Ntaganira MD, associate professor och Laetitia Nyirazinyoye Senior lecturer at School of Public Health, University of Rwanda. Ingrid Mogren MD professor Obstetrik och gynekologi, Umeå universitet samt Andrew Rurangirwa,PhD student från Rwanda.

Medarbetare projekt 3
Eva Wendt, barnmorska och post doc forskare på Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). Viveka Enander, fil. dr., socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och VKV.

Medarbetare projekt 4
Joseph Ntaganira, MD docent, National University of Rwanda, Lena Andersson, postdoc Göteborgs Universitet, Ingrid Mogren MD, Prof Umeå Universitet samt Isabell Schierenbeck, docent Göteborgs Universitet. Två PhD studenter, Lawrence Rugema och Aline Umubyeyi från Rwanda.

Publikationer i urval

Nybergh L, Taft C, Enander V & Krantz G. (2013) "Self-reported exposure to intimate partner violence among women and men in Sweden: results from a population-based survey" i BMC Public Health. Nr 13:845, 2013. Publikationen i fulltext

Lövestad S & Krantz G. (2012) "Men’s and women’s exposure and perpetration of partner violence: an epidemiological study from Sweden" i BMC Public Health. Nr 12:945, 2012. Publikationen i fulltext

Nybergh L, Taft C & Krantz G. (2012) "Psychometric properties of the WHO Violence Against Women instrument in a male population-based sample in Sweden" i BMJ Open. 2012;2:e002055. Publikationen i fulltext

Ali TS, Asad N, Mogren I & Krantz G. (2011) "Intimate partner violence in urban Pakistan: prevalence, frequency and risk factors". Int J Womens Health 2011; 3: 105–115. Publikationen i fulltext

Hasnain F & Krantz G. (2010) "Assessing reasons for school/college dropout among young adults and implications for awareness of STDs and HIV: Findings from a population-based study in Karachi, Pakistan" i Int J Behav Med, 2010 Jan 28.

Graner S, Klingberg-Allvin M, Phuc HD, Huong DL, Krantz G & Mogren I. (2010) "Adverse perinatal and neonatal outcomes and their determinants in a well defined population in rural Vietnam 1999-2005" i Paediatr Perinat Epidemiol, Nov; 24(6):535-45.

Krantz G A & Vung ND (2009) "The role of controlling behaviour in intimate partner violence and its health effects: a population based study from rural Vietnam" i BMC Public Health. Nr 9:143, 2009. Mer information om publikationen

Vung, Nguyen Dang & Krantz, Gunilla (2009) "Childhood experiences of interparental violence as a risk factor of intimate partner violence: a population-based study from northern Vietnam" i Journal of Epidemiology and Community Health, 8 March 2009. 

Krantz, Gunilla & Vung, Nguyen Dang (2009) "Intimate partner violence, controlling behaviour and health effects in a population-based study from rural Vietnam" i BMC Public Health, Nr. 9:143, 2009. 

Vung, Nguyen Dang, Östergren P-O & Krantz, Gunilla (2008) "Intimate partner violence against women in rural Vietnam: different socio-demographic factors are associated with different forms of violence. Need for new intervention guidelines?" i BMC Public Health, nr. 8(1): 55, 2008. Publikationen i fulltext

Jonzon, Robert, Vung, Nguyen Dang, Ringsberg Karin C. & Krantz, Gunilla (2007) "Violence against women in intimate relationships: explanations and suggestions for interventions as perceived by health care workers, local leaders and trusted community members in a northern district of Vietnam" i Scandinavian Journal of Public Health, nr. 35:6, 2007, s. 1-8. Mer information om publikationen

Krantz, Gunilla & Garcia-Moreno C (2005) "Violence against women" i Journal of Epidemiology and Community Health, nr. 59:10, 2005, s. 818-21. Publikationen i fulltext

Krantz, Gunilla & Östergren P-O (2000) "The association between violence victimisation and common symptoms in Swedish women" i Journal of Epidemiology and Community Health, nr. 54(11), 2000, s. 815-21. Publikationen i fulltext