Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Våld i samkönade relationer: en kunskaps- och forskningsöversikt.

NCK-rapport 2009:2

Information om publikationen

Kunskaps- och forskningsöversikten är en sammanställning av svensk och internationell forskning rörande våld i samkönade relationer. De mest framträdande teoretiska perspektiven och metodologiska ansatserna presenteras samt behoven av framtida forskning.