Att arbeta med kvinnor i särskild utsatthet

Stillbild ur film; äldre dam och en personal från hemtjänsten.

Kvinnor från alla delar av samhället kan vara utsatta för våld. Men en del kvinnor kan befinna sig i en särskilt utsatt situation som en följd av diskriminering och marginalisering. Detta kan gälla yngre och äldre kvinnor samt hbtq-personer, men även kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor i missbruk eller prostitution, eller de som har utländsk bakgrund. 

Personer som befinner sig i en särskilt utsatt situation kan vara utsatta för våld på ett sätt som kräver särskilda stödinsatser. Men resonemanget om särskild utsatthet kan upplevas som generaliserande. Ett intersektionellt perspektiv kan bidra till att stödet kan anpassas efter individens behov. 

Att arbeta med särskilt utsatta 

Lärande exempel om särskild utsatthet

Foto på personer som deltar i utbildning om våld mot äldre.

I webbstödet finns nya lärande exempel om arbetet med äldre, personer med funktionsnedsättning, kvinnor med missbruk och kvinnor med erfarenhet av prostitution som utsätts för våld. 

Reportagen är en del av den nationella satsningen #upptäckvåldet under hösten 2018. Läs reportagen med nya lärande exempel

Råd till dig som ger stöd

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen för kvinnor som utsatts för hot, våld och sexuella övergrepp. Har du frågor i ditt arbete för våldsutsatta kvinnor? Du är också välkommen att ringa Kvinnofridslinjen dygnet runt. 
Gå till Kvinnofridslinjens egen webbplats

Kvinnofridslinjens logotyp.

Vad säger Socialstyrelsen?

Stöd och hjälp enligt 5 kap. 11 § SoL
Allmänna råd (...)
Nämnden bör såväl vid planering av verksamheten som i enskilda ärenden beakta de särskilda behov som en våldsutsatt kan ha på grund av bl.a.
– sin ålder,
– funktionsnedsättning,
– könsöverskridande identitet eller uttryck,
– sin sexuella läggning,
– att hon eller han tillhör en nationell minoritet,
– att hon eller han har en utländsk bakgrund,
– missbruk och beroende, eller
– risken för hedersrelaterat våld.