Att arbeta med särskilt utsatta

Könsrelaterat våld är inte isolerat till vissa grupper av kvinnor. Men en del grupper kan vara särskilt sårbara som en följd av diskriminering och marginalisering. Detta rör hbtq-personer samt yngre och äldre kvinnor, men även kvinnor med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller utländsk bakgrund.

Sårbarhet omfattar tre dimensioner: utsatthet, konsekvenser och resurser. En grupp beskrivs som särskilt sårbar om personerna är utsatta i särskilt hög grad eller om brotten ger upphov till särskilt allvarliga konsekvenser. Detsamma gäller om personerna som utsätts har svårt att förändra sin situation eller göra den känd. Begreppet sårbarhet används för att synliggöra hur personer som skiljer sig från normen kan vara utsatta på ett sätt som kräver särskilda stödinsatser.

Här följer ett antal texter som rör arbetet med särskilt utsatta och relevanta publikationer för vidare läsning.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Stöd och hjälp enligt 5 kap. 11 § SoL

Allmänna råd

Socialnämnden bör avgöra när och hur personalen i nämndens verksamheter ska ställa frågor om våld för att kunna identifiera våldsutsatta och barn som bevittnat våld som behöver stöd och hjälp.

Nämnden bör se till att de metoder som används för att ge stöd och hjälp har utformats med utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap.
Nämnden bör såväl vid planering av verksamheten som i enskilda ärenden beakta de särskilda behov som en våldsutsatt kan ha på grund av bland annat

  • sin ålder
  • funktionsnedsättning
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • sin sexuella läggning
  • att hon eller han tillhör en nationell minoritet
  • att hon eller han har en utländsk bakgrund
  • missbruk och beroende, eller
  • risken för hedersrelaterat våld. 

Vardagsmötet nyckel till att upptäcka våld mot äldre

LÄRANDE EXEMPEL. Äldre kvinnor och män är en grupp som lätt kan falla utanför kommunernas ordinarie arbete mot våld. Region Gotland har under flera år satsat på att förbättra stödet till gruppen. Under åren 2010 till 2013 genomfördes ett projekt där 2 000 anställda utbildades om våld i nära relationer och en intern stödstruktur utvecklades. I dag har projektet införlivats i den ordinarie verksamheten.

Fotografi av Lisa Lindell, som arbetade som projektledare.– Stödet för den våldsutsatta ska finnas så nära som möjligt, där det finns ett förtroende. Den personal som är närmast har också mest kunskap om situationen och är därför så viktiga i arbetet, säger Lisa Lindell, som arbetade som projektledare. 

Läs hela reportaget

Utsattheten minskade när självkänslan stärktes

LÄRANDE EXEMPEL. En deltagare skaffade eget bankkort. En annan bytte god man, och flera tog sig ur dåliga relationer. Det var några av resultaten efter att personer med funktionsnedsättning i Eskilstuna kommun deltagit i det så kallade VIP-programmet. Målsättningen är att minska utsattheten för våld genom stärkt självkänsla.

Verksamheten vid vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun var ett av de första exemplen att lära av som NCK berättade om under vinjetten Webbstöd för kommuner hösten 2014. Mycket har hänt sedan dess. Sammanlagt har runt 100 personer gått kursen.

Läs hela reportaget