Att arbeta med våldsutsatta

Att arbeta med våldsutsatta kvinnor är en av socialtjänstens viktigaste uppgifter. Socialtjänsten har det främsta ansvaret för att våldsutsatta kvinnor och deras barn får det stöd och den hjälp som de behöver.  Ansvaret är stadgat i socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).

Att utreda kvinnans behov av stöd och hjälp bör göras utifrån de handlingsplaner som kommunen tillhandahåller i enlighet med de föreskrifter och lagar som råder. I det akuta skedet är det viktigt att socialtjänsten prioriterar att kvinnan och eventuella barn skyddas, samt att kvinnan får ekonomiskt stöd och hjälp till vård. Om läget inte är akut bör hjälp ges i samråd med kvinnan och ett gott bemötande är en central del i utredningsarbetet.

Kommunen är också ansvarig för att socialtjänstens personal har den kunskap och de förmågor som krävs, och personalen ska också enligt de allmänna råden regelbundet få kompetensutveckling inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Här följer ett antal texter som rör arbetet med våldsutsatta och relevanta publikationer för vidare läsning.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

7 kap.
Insatser till våldsutsatta vuxna och barn i vissa situationer

Stöd och hjälp
1§ Socialnämnden ska erbjuda

  1. våldsutsatta vuxna
  2. den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, eller
  3. den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld insatser akut och på kort och lång sikt med utgångspunkt i behovet av skydd, stöd och hjälp.

Utredningen, inklusive riskbedömningen, ska ligga till grund för bedömningen av vilka insatser som ska erbjudas.

Allmänna råd
Socialnämnden bör kunna erbjuda stöd och hjälp i form av bland annat

  • information och råd
  • stödsamtal
  • hjälp att ordna stadigvarande boende
  • stöd i föräldraskap
  • förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer, och
  • hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården och andra myndigheter, t.ex. Polisen och Skatteverket.

Skyddet går alltid först

LÄRANDE EXEMPEL. Skyddet av den utsatta måste alltid komma i första hand. Det är budskapet från Marie Persson på Familjefridsteamet på socialtjänsten i Hässleholm. För att systematisera arbetet har teamet tagit fram en egen checklista för säkerhetsplanering och även utökat riskbedömningen. 

– Jag behöver verktyg för att kunna identifiera det som skulle kunna bli allvarligt och till och med dödligt våld. Annars kan jag ju inte veta vilka som är i den kategorin. Då har jag ju bara någon diffus känsla att gå på, säger Marie Persson som arbetar som handläggare och familjeterapeut.

Läs hela reportaget
 

Modell med korta frågor underlättar i arbetet med våldsutsatta

LÄRANDE EXEMPEL. Med hjälp av de standardiserade kortfrågorna i Freda-modellen kan fler våldsutsatta kvinnor hittas. Det menar personalen i relationsvåldsteamet på socialtjänsten i Skärholmen i Stockholm, som vill att frågorna ska ställas till alla som söker stöd hos socialtjänsten i stadsdelen. 

Fotografi på Anna Tsekas, biträdande enhetschef för relationsvåldsteamet– Det finns ett stort mörkertal. Att använda kortfrågorna underlättar både för den som frågar och den som svarar, säger Anna Tsekas, biträdande enhetschef för relationsvåldsteamet. 

Relationsvåldsteamet i Skärholmen tar emot både kvinnor och män som har utsatts för våld, men även personer som utövar våld. Vissa söker direkt till enheten för att få stöd, men många remitteras från andra enheter inom socialtjänsten. Teamet har ständigt runt 90 till 100 pågående ärenden.

Läs hela reportaget
 

Kvinnofridslinjen ger råd till yrkesverksamma

Kvinna sitter framför dator och pratar i telefonen.LÄRANDE EXEMPEL. Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, på uppdrag av regeringen. Stödtelefonen erbjuder råd och stöd dygnet runt till våldsutsatta kvinnor och deras närstående. Även du som arbetar inom socialtjänsten är välkommen att kontakta Kvinnofridslinjen för rådgivning.

Kvinnofridslinjen tar ett genomsnittligt dygn emot 70–80 samtal. Samtalen kommer från kvinnor i alla åldrar från hela landet. Förutom professionellt stöd kan personalen också ge praktiska råd om kvinnan vill förändra sin situation. Det kan exempelvis handla om att ge information om lokala stödverksamheter där hon bor. 

Läs hela reportaget