Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta

Foto på tre yrkesverksamma personer inom socialtjänsten som samtalar.

Socialtjänsten har enligt lag ansvar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och män, både i hetero- och hbtq-relationer. Det kan handla om skyddat boende, rådgivning, stödsamtal eller ekonomiskt bistånd vid behov. Även barn som upplevt våld har rätt till hjälp. 

Ansvaret för brottsoffer och dennes närstående finns inskrivet i 5 kap. 11 § SoL. 

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för kvinnor som utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående och ska tänka på att de kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Läs om socialtjänstens ansvar

Kvinnofridssamordnarens roll

LÄRANDE EXEMPEL. I arbetet för kvinnofrid har kvinnofridssamordnaren i en kommun ofta en nyckelroll. Men rollen kan se olika ut från kommun till kommun. I Södertälje verkar kvinnofridssamordnaren Kari Rooth för att arbetet mot våld ska vara närvarande i alla delar av samhällsplaneringen. 
Läs reportaget från Södertälje 
Foto: Mikael Wallerstedt

Foto på Kari Rooth. Fotograf: Mikael Wallerstedt.

Lättare följa upp skyddade boenden

LÄRANDE EXEMPEL. Skyddade boenden är en mycket viktig del i stödet till personer som utsatts för våld. Därför är det också viktigt att boendena håller hög kvalitet. Nu finns en checklista som gör det enklare för kommunerna att följa upp skyddade boenden. Läs mer om checklistan
 

Illustration från checklistan för att utvärdera skyddat boende.

Vad säger föreskrifterna?

7 kap. Insatser
Insatser till våldsutsatta vuxna och barn i vissa situationer

Stöd och hjälp
1 § Socialnämnden ska erbjuda
1. våldsutsatta vuxna,
2. den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, eller
3. den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld
insatser akut och på kort och lång sikt med utgångspunkt i behovet av skydd, stöd och hjälp. Utredningen, inklusive riskbedömningen, ska ligga till grund för bedömningen av vilka insatser som ska erbjudas.