Socialtjänstens arbete

Socialtjänstens ansvar regleras i socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Det är en ramlag som ger kommunerna relativt stor frihet att anpassa verksamheten efter de lokala förutsättningarna.

Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver (2 kap. 1 § SoL), såsom omsorg, vård och service, upplysningar, råd, ekonomisk hjälp och annat bistånd (3 kap. 1 § SoL).

Socialnämnden är politiskt tillsatt och ansvarar för kommunens socialtjänst. Socialtjänsten lyder under socialnämnden och det är socialtjänsten som i praktiken genomför arbetet. Enskilda socialarbetare har förhållandevis stor frihet i handläggningen av ärenden. Hjälpen ska anpassas efter individens särskilda behov.

En grund för socialtjänstens arbete är principen om människors lika värde och allas rätt till trygghet, vård och omsorg. De övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänsten regleras i portalparagrafen 1 kap. 1 § SoL. 
Läs mer om Socialtjänstens lagstadgade ansvar


Kommunernas skärpta ansvar

Den 1 oktober 2014 började Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer att gälla. Bland annat skärptes kommunernas ansvar att ingripa när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld eller bevittnat våld av en närstående. Socialnämnden i kommunen ska också bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld, enligt föreskrifterna.

Nytt i föreskrifterna är också att de gäller hälso- och sjukvården samt tandvården, och inte enbart socialnämnden.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOFS 2014:4)

kartläggning ger ökad kunskap om våld

Åsa Lööv Wesslund, utvecklare vid Centrum för kvinnofrid.
Åsa Lööv Wesslund, utvecklare
vid Centrum för kvinnofrid.

LÄRANDE EXEMPEL. Ett sätt att få en uppfattning om antalet våldsutsatta i den egna kommunen är att göra en egen kartläggning. År 2013 gjorde Centrum för kvinnofrid i Skellefteå en undersökning bland 9000 kommun- och landstingsanställda för att försöka få reda på hur många som är våldsutsatta och hur många som hade utövat våld. De undersökte också hur de kommunala verksamheterna arbetade med frågor om våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Läs hela reportaget