Kunskap och utbildning om våld

Två personer som sitter vi ett bord och läser i en lärobok om mäns våld mot kvinnor.

Alla som i sitt yrke eller ideella arbete möter kvinnor som utsatts för våld, barn som upplever våld och/eller män som utövar våld behöver kunskap.

Det innefattar kunskap om mäns våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv; och våldets former, kännetecken och konsekvenser sett ur ett individperspektiv. Utöver detta krävs en yrkesspecifik kunskap om rutiner och metoder. Myndigheter har också ansvar för samverkan. För dig som yrkesverksam är det därför viktigt att ha kunskap om andra aktörers arbete.  

För dig som söker kunskap

För dig som utbildar

Anmäl dig till #upptäckvåldet

Hur kan vi bli bättre på att upptäcka våld och ge alla som söker samhällets stöd ett professionellt och likvärdigt bemötande? Du som arbetar inom socialtjänsten eller annan vård/omsorg välkomnas till en nationell konferens med intressanta föreläsningar, angelägna diskussioner, lärande exempel och nya metodstöd. 

Läs mer och anmäl dig till konferensen i Stockholm 18 december

Logotyp för konferensen Upptäck våldet

Utbildning: intersektionella perspektiv

Hur påverkar heteronormativitet, rasism och otillgänglighet tillgången till skydd och stöd vid våldsutsatthet? Länsstyrelserna erbjuder nu utbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Utbildningen omfattar två dagar och ges vid fyra tillfällen under hösten 2018 på olika platser i landet.
Mer info och anmälan (pdf)   

Logotyp för metodstödet Intersektionella perspektiv

Kunskap viktigt i mötet med våldsutsatta

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våldets konsekvenser är viktigt för att kunna ge våldsutsatta kvinnor ett bra bemötande. Men också för att förändra attityder i samhället och arbeta förebyggande. 

Läs mer om vikten av kunskap

Studenter på en kurs för yrkesverksamma på NCK.

Vad säger Socialstyrelsen?

4 kap. Kompetens enligt 3 kap. 3 § andra stycket SoL
Handläggning och uppföljning

Allmänna råd
"Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av alla slags ärenden som gäller enskilda enligt socialtjänstlagen (2001:453) bör ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående samt ha förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. Om ärendena avser våldsutsatta vuxna, bör personalen dessutom ha socionomexamen."