Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Utbildning för dig som möter våldsutsatta

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våldets konsekvenser är viktigt för att kunna ge våldsutsatta kvinnor ett bra bemötande. Men också för att förändra attityder i samhället och arbeta förebyggande.

Alla som i sitt yrke eller ideella arbete möter kvinnor som utsatts för våld, barn som upplever våld och/eller män som utövar våld behöver kunskap. Det innefattar kunskap om mäns våld mot kvinnor sett ur ett samhällsperspektiv; och våldets former, kännetecken och konsekvenser sett ur ett individperspektiv. Utöver detta krävs en yrkesspecifik kunskap om rutiner och metoder kopplade till de egna arbetsuppgifterna. Myndigheter har också ansvar för samverkan, något som kräver kunskap om andra aktörers arbete.

Attityder och värderingar präglar många människors uppfattningar om mäns våld mot kvinnor. För att kunna bedriva ett effektivt förebyggande arbete, och för att kunna förändra traditionella värderingar och attityder som motverkar arbetet för kvinnofrid, är utbildning en förutsättning. 

Ökade krav på kunskap om våld

I augusti 2017 beslutade regeringen att ändra examensbeskrivningarna i högskoleförordningen för en rad utbildningar för att göra kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer obligatoriskt.

De program som berörs är de som utbildar studenter till fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom och tandläkare. Det betyder att för att få examen måste studenten ha kunskap om mäns våld mot kvinnor. Ändringen i högskoleförordningen kommer att träda i kraft i juli 2018. 

I regeringens skrivelse "Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid" (2016/17:10) framhålls att utbildning och fortbildning för berörda yrkesverksamma är en viktig förutsättning för att kunna utveckla arbetssätt och insatser som riktas till våldsutsatta och våldsutövare.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOU 2014:4) betonas vikten av att yrkesverksamma har kunskap om våld samt förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. 

Sverige har från den 1 november 2014 anslutit sig till Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Istanbulkonventionen kräver att anslutande stater ser till att yrkesverksamma som kommer i kontakt med brottsoffer eller förövare ska ha utbildning om hur man kan förebygga och upptäcka våld; jämställdhet mellan kvinnor och män; brottsoffrens behov och rättigheter; samt hur man kan förebygga sekundär viktimisering (att brottsoffret utsätts för ytterligare kränkningar genom att till exempel inte bli tagen på allvar). 

Gå en webbkurs om våld

Nu finns en webbaserad kurs om våld med syfte att höja kompetensen kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Webbkursen är för dig som möter våldsutsatta kvinnor i ditt arbete. Den är helt kostnadsfri. Kursen kan göras enskilt och i grupp och har därför både ett individuellt spår och ett gruppspår. Gruppspåret är till för dig som ska hålla i en diskussion, en arbetsplatsträff eller en hel kurs med utgångspunkt från webbkursen.  
Läs mer om webbkursen

Kurser på NCK

Du som i ditt yrke möter våldsutsatta kvinnor och deras barn kan få teoretisk och praktisk fortbildning genom att gå någon av NCK:s kurser. Kurserna genomförs ofta med en kombination av när- och distansundervisning. Utbildningstakten är halvfart. Flera av kurserna ger högskolepoäng från Uppsala universitet. 
Läs mer om NCK:s utbildningar

Studenter på en kurs för yrkesverksamma på NCK

Beställ utbildningsmaterial

Söker du mer kunskap om våld? Beställ läroboken "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och beskriver berörda myndigheters ansvar. Boken har tagits fram av NCK och vänder sig till studenter, yrkesverksamma och engagerade. 
Läs mer om utbildningsmaterial i olika former