Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Dokumentation ger möjligheter till uppföljning

Patientens svar på frågor om våld, liksom tecken och symtom på våld, ska dokumenteras i patientjournalen. De flesta regioner och landsting använder sig idag av e-journaler och dokumenterar under ett skyddat sökord för våldsutsatthet i nära relationer.

Vid upprepad kontakt med hälso- och sjukvården är det särskilt viktigt att det finns dokumenterat om frågor om våld ställts och vad kvinnan svarat. Informationen kan även komma att fungera som underlag i en framtida rättsprocess. Att sökordet är skyddat innebär att det som skrivs inte går att läsa vid inloggning i Mina vårdkontakter. Dokumentation under sökordet möjliggör dessutom uppföljning.

Skyddade uppgifter i journalen

Uppföljning av frågor till gravida

Inom mödrahälsovården är det sedan länge rutin att ställa frågor om våld till gravida kvinnor. Hur många som får frågan följs upp i Graviditetsregistret.
Läs mer om registret

Modell utvecklades i Uppsala

LÄRANDE EXEMPEL. Uppsala var först i Sverige med elektroniska patientjournaler. En modell skapades då för att dokumentera våldsutsatthet under ett skyddat sökord för våld i nära relationer. Personalen vid vårdcentralen i Årsta tycker det känns som en trygghet.
Läs hela reportaget

Socialstyrelsen om dokumentation

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relation står det följande om dokumentation:

"... vilka symtom eller tecken som har observerats och som väckt misstanke om att den vuxne har utsatts för våld eller andra övergrepp ska dokumenteras i patientjournalen."