Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskap och utbildning viktigt för all personal

All personal inom hälso- och sjukvården och tandvården som möter våldsutsatta patienter behöver kunskap. Här har vi samlat ett antal utbildningspaket med korta texter om olika former av våld och särskilt sårbara grupper. Men också länkar till fördjupning.

Våld är ett folkhälsoproblem som det är viktigt för personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården att ha kunskap om. Webbstöd för vårdens utbildningspaket har olika fokus. Här finns paket om våld mot äldre, våld mot personer med funktionsnedsättning eller ungdomar som lever med hedersrelaterat våld och förtryck bland annat.

Se alla utbildningspaket

Kunskapslyft vid BUP Östersund

LÄRANDE EXEMPEL. På barn- och ungdomspsykiatrin i Östersund har alla 80 i personalen gått den webbaserade kursen om våld i nära relationer och fått en uppföljande utbildning. I dag är utsatthet för våld en fråga som är ständigt närvarande i det dagliga arbetet. Förhoppningen är att det ska leda till att barn och unga som brottas med erfarenheter av våld får bättre stöd.
Läs hela reportaget 

Socialstyrelsen om kunskap

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer poängteras vikten av att personalen har relevant kunskap inom området. Där står det bland annat att:

"Vårdgivaren bör se till att personalen i hälso- och sjukvårdens och tandvårdens verksamheter har kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna ge god vård samt har förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet."