Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Rutiner och vårdprogram ger stöd

Rutiner och vårdprogram för omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor är ett stöd i det praktiska arbetet. Tydliga rutiner har bland annat visat sig vara viktigt för att personal ska ställa frågor om våld till patienterna.

I dag har alla regioner och landsting någon form av vårdprogram för omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor. Det finns ofta även lokala rutiner ute i de olika verksamheterna. Rutiner underlättar för personalen och säkerställer att patienten får ett adekvat omhändertagande.

En viktig rutin är att ställa frågor om våld. En annan att anmäla till socialtjänsten om ett barn misstänks fara illa.

Se film om vikten av rutiner

Anmäla misstanke om barn som far illa

All personal inom hälso- och sjukvården och tandvården är enligt lag skyldiga att anmäla till socialnämnden om man får kännedom om eller misstänker att ett barn under 18 år far illa.
Läs mer om att anmäla
Läs en expertintervju

Daglig påminnelse om utsatta barn

LÄRANDE EXEMPEL. Vid dagliga avstämningsmöten på barnakuten på Huddinge sjukhus uppmärksammas barn som misstänks fara illa. Rutinen lever kvar från Huddingeprojektet om våld i nära relationer för fyra år sedan. Syftet är att upptäcka de här barnen och bli bättre på att göra orosanmälningar till socialtjänsten.
Läs hela reportaget

Socialstyrelsen om rutiner

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer slår bland annat fast vilket ansvar vårdgivaren har för att det finns rutiner inom området:

"Varje vårdgivare ska fastställa de rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld."