Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Rutiner och vårdprogram ger stöd

Rutiner och vårdprogram för omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor är ett stöd i det praktiska arbetet. Tydliga rutiner har bland annat visat sig vara viktigt för att personal ska ställa frågor om våld till patienterna.

I dag har alla regioner och landsting någon form av vårdprogram för omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor. Det finns ofta även lokala rutiner ute i de olika verksamheterna. Rutiner underlättar för personalen och säkerställer att patienten får ett adekvat omhändertagande.

En viktig rutin är att ställa frågor om våld. En annan att anmäla till socialtjänsten om ett barn misstänks fara illa.

Se film om vikten av rutiner

Anmäla misstanke om barn som far illa

All personal inom hälso- och sjukvården och tandvården är enligt lag skyldiga att anmäla till socialnämnden om man får kännedom om eller misstänker att ett barn under 18 år far illa.
Läs mer om att anmäla
Läs en expertintervju

I Halland ställs många frågor om våld

LÄRANDE EXEMPEL. Barnmorskorna i Halland ställer frågor om våld till nästan 90 procent av alla gravida kvinnor. Att rutinen följs upp i det nationella graviditetsregistret tror Anneli Karlén, samordningsbarnmorska, har betytt mycket för mödravårdens framgångar med att ställa frågor om våld.
Läs hela reportaget

Socialstyrelsen om rutiner

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer slår bland annat fast vilket ansvar vårdgivaren har för att det finns rutiner inom området:

"Varje vårdgivare ska fastställa de rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld."