Vårdprogram och lokal information från regioner/landsting

Här hittar du information från de olika landstingen/regionerna. Det handlar i första hand om vårdprogram men även regionala webbutbildningar, egna webbplatser samt kontaktuppgifter till den som ansvarar för arbetet i respektive region/landsting.

Landstinget Blekinge
Maj-Lis Olsson
Hälso- och sjukvårdsstrateg
Tel: 0455-734024
E-post: maj-lis.olsson@ltblekinge.se

Se Våld i nära relationer, lokal riktlinje
(Giltig från och med 2015)

Landstinget Dalarna
Agneta Haraldsson
Utvecklingsledare Våld i nära relationer
Tel: 072-141 47 36
E-post: agneta.haraldsson@ltdalarna.se

Se Vårdprogram Våld i nära relationer
(Giltig från och med 2016-04-25)

Region Gotland
Kajsa Lingström
Utbildningsstrateg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Tel: 0498-26 80 42
E-post: kajsa.lingstrom@gotland.se

Se Riktlinje Våld i nära relationer
(Giltig från och med 2017-12-04)
Se Barn som far illa - att anmäla sin oro
(Giltig från och med 2016-12-12)

Region Gävleborg
Rebecca Padar
Strateg i barnrätt och jämställdhetsfrågor
Tel: 026-53 12 33
E-post: rebecca.padar@regiongavleborg.se

Se länsgemensam rutin Våld i nära relationer
(Giltig till och med 2019-03-09)

Region Halland
Eva Fallgren
Utvecklingsstrateg
Avdelningen för regional samverkan vård och socialtjänst
Tel: 0729-87 14 83
E-post: eva.fallgren@regionhalland.se

Se regional Handbok – våld i nära relationer med länk till informationsbroschyrer till våldsutsatta, anhöriga och våldsutövare.

Region Jämtland Härjedalen
Syvonne Nordström (Åsa Mattsson)
Utvecklingsstrateg
Jämtlands läns landsting
Tel: 070-5763407
E-post: syvonne.nordstrom@regionjh.se

Se Rutin att fråga om våld i nära relation och att hantera svaret
(Giltig från och med 2017-09-15)

Region Jönköpings län
Veronica Ottosson
Folkhälsoplanerare, Folkhälsa och sjukvård
Tel: 0381-350 38
E-post: veronica.ottosson@rjl.se

Elinor Petersson
Aukt. socionom, Folkhälsa och sjukvård
Våld i nära relation
Tel: 072-450 05 82
E-post: elinor.petersson@rjl.se

Se Handlingsplan våld i nära relationer 2015–2018

Region Kalmar län
Emmy Ahlstedt (fr.o.m. 1 januari 2019 Carolina Lilliehorn) 
Samordnare social hållbarhet
Tel: 0480-899 79
E-post: emmy.ahlstedt@ltkalmar.se

Se Vårdriktlinjer våld i nära relationer

Region Kronoberg
Susann Swärd
Människorätts- och barnrättsstrateg
Tel: 0470-58 63 31
E-post: susann.sward@kronoberg.se

Se Region Kronobergs webbplats med information om våld i nära relationer samt en handlingsplan.

Norrbottens läns landsting
Ulla Isaksson (Moa Lygren)
Verksamhetsstrateg
Hälso- och sjukvårdsenheten,
Tel: 070-298 43 28
E-post: ulla.m.isaksson@norrbotten.se

Se Vårdprogram våld i nära relationer

Region Norrbotten har även utarbetat material för yrkesverksamma som ett stöd när frågor om våldsutsatthet ska ställas.
Se Lathund med frågor om våld till vuxna
Se Lathund med frågor till barn och unga  

Region Skåne
Johan Öberg
Hälso- och sjukvårdsstrateg
Tel: 040-675 35 05
E-post: johan.oberg@skane.se

Se Våld i nära relationer, regionalt vårdprogram
(Giltigt till och med 2020-12-31)

Stockholms läns landsting
Ylva Elvin-Nowak
Enhetschef Våld i nära relationer, Akademiskt primärvårdscentrum
Tel: 072-2468367
E-post: ylva.elvin-nowak@sll.se

Läs mer om Kunskapscentrum våld i nära relationer
Se Stockholms läns landstings webbkurs om våld i nära relationer

Landstinget Sörmland
Ing-Marie Andrée
Mångfaldsstrateg,
Tel: 0155-247707
E-post: ing-marie.andree@dll.se

Se Vårdprogram våld i nära relationer

Region Uppsala
Åsa Witkowski
Verksamhetschef,
NCK, Akademiska sjukhuset,
Tel: 018-611 28 01
E-post: asa.witkowski@akademiska.se

Se Vårdprogram våld i nära relationer
(reviderad 2018)

Region Värmland
Carin Jonsson 
Utvecklingsledare / Samordnare ”våld i nära relationer”
Tel: 054-61 41 03
E-post: carin.jonsson@regionvarmland.se

Region Västerbotten
Maria Stefansson
Hälsoutvecklare våld i nära relationer
Telefon: 070-329 92 11
E-post: maria.stefansson@regionvasterbotten.se

Se Region Västerbottens webbplats om våld i nära relationer med vårdprogram.

Region Västernorrland
Jessica Wiklund
Samordnare/Folkhälsoplanerare
Folkhälsoenheten
Tel: 0611-801 19, 072–242 42 33
E-post: jessica.wiklund@rvn.se

Maria Jakobsson
Projektledare 
Folkhälsoenheten
Tel: 060-18 27 93, 070-379 40 22
E-post: maria.jakobsson@rvn.se

Se Riktlinje – Våld i nära relation
(reviderad 2017-06)

Region Västmanland
Lena Berglund
Processledare
Tel: 021-17 35 29
E-post: lena.berglund@regionvastmanland.se

Birgitta Borg
Processledare
Tel: 021-17 55 97
E-post: birgitta.borg@regionvastmanland.se

Se Region Västmanlands webbutbildning för medarbetare inom hälso- och sjukvård och tandvård med patientkontakt. Klicka på Hot och våld i nära relationer.

Västra Götalandsregionen
Anita Kruse
Chef för VKV – Västra Götalandsregionens
Kompetenscentrum om våld i nära relationer
Tel: 0703-751978
E-post: anita.kruse@vgregion.se

Se Västsvensk portal om våld i nära relationer med information för hälso- och sjukvård.
Se Regionala medicinska riktlinjer

Region Östergötland
Karolin Olstam (Caroline Sjödell)
Samordnare Våld i nära relationer och sexuell reproduktiv hälsa och HBTQ
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Tel: 010-103 71 32, 070-383 71 32
E-post: karolin.olstam@regionostergotland.se

Se Regiongemensamma riktlinjer våld i nära relation

Örebro läns landsting
Lilian Iwarson Sporrong
Utredningssekreterare,
Ledningskansliet
Tel: 072 74 272 99
E-post: lilian.ivarsson-sporrong@regionorebrolan.se

Se Våldsutsatthet – riktlinje för omhändertagande