Samordnade insatser för patientens bästa

En samordnad individuell plan (SIP) bör upprättas om en våldsutsatt patient behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det görs av landstinget och kommunen gemensamt.

En patient som varit utsatt för våld kan behöva hjälp från flera olika håll och det är av stor vikt att insatserna samordnas. När det finns ett behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård har kommunen och landstinget en skyldighet att upprätta en så kallad SIP.

Tanken är att verksamheterna ska samarbeta runt patienten och att hjälp ska ges i rätt ordning. En SIP kan dock bara upprättas med den enskildes samtycke. I samband med att planen tas fram får personen i fråga också skriva under ett medgivande av att verksamheterna får möjlighet att frångå sekretessen och dela information med varandra.

SIP-möte med alla parter

När ett behov av en plan upptäckts ska arbetet med denna påbörjas utan dröjsmål. Normalt sett tas en första kontakt mellan landsting och kommun inom loppet av några dagar.

I praktiken brukar sedan de inblandade parterna kallas till ett möte. De aktörer utöver socialtjänst och hälso- och sjukvård som det kan handla om är till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, skola och polis. Patienten ska om möjligt vara med på mötet. Även närstående kan ges möjlighet att delta i arbetet om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Skyldigheten att upprätta en plan gäller även för insatser till barn.

En SIP ska enligt lagen redogöra för vilka insatser som behövs. Men även vem som svarar för vilka insatser och vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommun och landsting. Det ska också framgå om det är kommunen eller landstinget som har det övergripande ansvaret för planen.

Andra saker som kan tänkas ingå är information om hur uppföljningen ska se ut och hur resultatet ska bedömas och utvärderas.

Fotnot: Skyldigheten att upprätta en SIP framgår av både socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Lär dig mer

Mer information och en webbutbildning om SIP finns på Sveriges kommuner och landstings webbplats