Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK svarar på remisser

Här hittar du remissvar som NCK lämnat. Det senaste remissvaret är ett yttrande över betänkandet "Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer". NCK instämmer i utredningens olika förslag. Läs yttrandet i sin helhet under rubriken remissvar 2017 nedan.

Gå direkt till år 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 och 2009.

Remissvar 2017

Ds 2017:1 Elektronisk övervakning av kontaktförbud
NCK:s yttrande över promemoria 2017-04-19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Läs yttrandet i sin helhet

SOU 2016:70 Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Läs svaret i sin helhet

SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten
(Uppsala universitets remissvar, separat yttrande från NCK)
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Läs svaret i sin helhet

Remissvar 2016

SOU 2016:42 Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Läs svaret i sin helhet

SOU 2015:25 Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning (UKÄ 2015)
(Uppsala universitets remissvar, yttrande av NCK:s expertgrupp)
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Läs svaret i sin helhet

SOU 2016:86 Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (Uppsala universitets remissvar)
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Läs svaret i sin helhet

Remissvar 2015

SOU 2015:69 Ökad trygghet för hotade och förföljda personer
Remissvar avseende SOU 2015:69 Ökad trygghet för hotade och förföljda personer
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Läs svaret i sin helhet

(2015:55) Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck
Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) yttrande angående betänkandet ”Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck” (2015:55)
Läs yttrandet i sin helhet

Remissvar 2014

SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga
Remissvar avseende SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Läs svaret i sin helhet

Ds 2014:35 EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder
Remissvar avseende Ds 2014:35 EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Läs svaret i sin helhet

Vägledning för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i syfte att förstärka möjligheterna att upptäcka våldsutsatthet
Remissvar avseende Socialstyrelsens Vägledning för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i syfte att förstärka möjligheterna att upptäcka våldsutsatthet
Departement/myndighet: Socialstyrelsen
Läs svaret i sin helhet

Ds 2014:14 Genomförande av brottsofferdirektivet
Remissvar avseende Ds 2014:14 Genomförande av brottsofferdirektivet
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Läs svaret i sin helhet

SOU 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst
Remissvar avseende SOU 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst
Departement/myndighet: Socialdepartementet  
Läs svaret i sin helhet

Höjning av avgifterna till brottsofferfonden
Remissvar avseende Höjning av avgifterna till brottsofferfonden 2014-06-02
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Läs svaret i sin helhet

Europeisk skyddsorder – Samarbete om skydd för hotade och förföljda personer inom EU
Remissvar avseende Ds 2014:3 Europeisk skyddsorder – Samarbete om skydd för hotade och förföljda personer inom EU
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Läs svaret i sin helhet

Vägledning för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i syfte att förstärka möjligheterna att upptäcka våldsutsatthet
Remissvar avseende Socialstyrelsens Vägledning för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i syfte att förstärka möjligheterna att upptäcka våldsutsatthet
Departement/myndighet: Socialstyrelsen
Läs svaret i sin helhet

SOSFS 2014:xx Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer
Remissvar avseende SOSFS 2014:xx Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer
Departement/myndighet: Socialstyrelsen
Läs svaret i sin helhet

Remissvar 2013

Ds 2012:52 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet samt vissa frågor om kontaktförbud avseende gemensam bostad
Departement: Justitiedepartementet
Läs yttrandet i sin helhet

Ds 2013:37 Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken 
Remissvar avseende Ds 2013:37 Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken
Departement: Utbildningsdepartementet
Läs svaret i sin helhet

Brottsoffermyndighetens skadeståndsrättsliga bedömningar     
Remissvar avseende Brottsoffermyndighetens skadeståndsrättsliga bedömningar
Departement: Justitiedepartementet
Läs svaret i sin helhet

SOU 2013:33 En myndighet för alarmering          
Remissvar avseende SOU 2013:33 En myndighet för alarmering          
Departement: Försvarsdepartementet
Läs svaret i sin helhet

Ds 2013:47 Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer 
Remissvar avseende Ds 2013:47 Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer
Departement: Justitiedepartementet
Läs svaret i sin helhet

SOU 2012:45 Kvinnor och barn i rättens gränsland 
Remissvar avseende SOU 2012:45 Kvinnor och barn i rättens gränsland
Departement: Utbildningsdepartementet
Läs svaret i sin helhet

Remissvar 2012

SOU 2012:35 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap 
Remissvar avseende SOU 2012:35 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap 2012-11-30
Departement: Justitiedepartementet
Läs NCK:s yttrande

SOU 2012:26 En ny brottsskadelag
Remissvar avseende SOU 2012:26, En ny brottsskadelag 2012-10-31
Departement: Justitiedepartementet
Läs NCK:s yttrande

SOU 2012:33 Gör det enklare – Slutbetänkande av statens vård- och omsorgsutredning
Remissvar avseende SOU 2012:33 Gör det enklare – Slutbetänkande av statens vård- och omsorgsutredning 2012-09-20
Departement: Socialdepartementet
Läs NCK:s yttrande
 
Ds 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst
Remissvar avseende Ds 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst 2012-08-21
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Läs NCK:s yttrande

Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn (SOU 2011:85)
Remissvar avseende utredningen Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn (SOU 2011:85) 2012-04-27
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Läs NCK:s yttrande

Remissvar 2011

Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag (SOU 2010:70)
Remissvar avseende utredningen Sexualbrottslagstiftningen– utvärdering och reformförslag (SOU 2010:70) 2011-02-18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Läs NCK:s yttrande

Remissvar 2010

Kvinnofridsportalens framtid
Yttrande angående Kvinnofridsportalens framtid 2010-04-22
Departement/myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Läs NCK:s yttrande

Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999–2008 (SOU 2010:49)
Remissvar avseende utredningen Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008 (SOU 2010:49) 2010-10-11
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Läs NCK:s yttrande

Remissvar 2009

Utredningar avseende kvinnor som har avlidit med anledning av brott begångna av närstående m.m.
Remissvar angående Utredningar avseende kvinnor som har avlidit med anledning av brott begångna av närstående m.m. (Dnr. S2009/1785/ST) 2009-09-02
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Läs NCK:s yttrande 

Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom Socialtjänsten.
Remissvar angående betänkandet Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom Socialtjänsten. (SOU 2009:38) 2009-08-29
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Läs NCK:s yttrande  

Förslag till allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld och Förslag till ändringar i allmänna råden 2003:5 om ekonomiskt bistånd.
Remissvar angående förslag till allmänna råd (2003:5) samt förslag till ändringar i allmänna råd (60-11214/2008). 2009-08-31   
Departement/myndighet: Socialstyrelsen
Läs NCK:s yttrande