Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Att fråga om våldsutsatthet – utbildarkurs för personal inom hälso- och sjukvården 7,5 hp

Det finns i dag vetenskapligt stöd för att våldsutsatthet, framför allt våld i nära relationer, förutom fysiska skador ger avtryck på hälsan under lång tid. För att kunna erbjuda patienten god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen måste man därför fråga om våldsutsatthet som en del i sjukhistorien. 

För att våldsutsatta personer ska kunna identifieras och få ett adekvat omhändertagande och stöd behövs utbildningsinsatser, vilket har efterfrågats av flera landsting. NCK har utvecklat en utbildarkurs riktad till personal inom hälso- och sjukvården. Personer som genomgått kursen ska sedan i sin tur kunna utbilda personal inom de olika verksamheterna.

Kursen ger en introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor, med fokus på hälso- och sjukvårdens ansvar. Kursen innehåller pedagogik, didaktik och metodik med inriktning på vuxnas lärande, speciellt anpassad för utbildning inom detta område.

Målgrupp: Anställda inom hälso- och sjukvården som kan komma i fråga för att utbilda personal i att ställa frågor om våldsutsatthet som en del i anamnesen. Högskoleutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet krävs. Företräde ges åt personer som har dokumenterad kunskap om mäns våld mot kvinnor.

Kursen ges ej höstterminen 2016.

Kursinformation ht 2015 - vt 2016

Kursplan
Övergripande kursschema

Mer information:
Marie-Louise Holmström, kursadministratör
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66