Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp

NCK:s universitetskurs ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp” ges med start varje höst och vår.  Kursen ger grundläggande och fördjupad kunskap inom kompetensområdet mäns våld mot kvinnor.

Allmän kursinformation 

Kursbeskrivning: Kursen ger kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och behandlar även den särskilda sårbarhet som våldsutsatta kan befinna sig i. Ämnet mäns våld mot kvinnor utgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Som en del i kursen ingår även att urskilja värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor i relation till vetenskaplig forskning och föra en kritisk diskussion. 

Kursen syftar till att öka kompetensen hos yrkespersoner så att de blir bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, främja insatser riktade till förövarna och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Målgrupp: Yrkesverksamma som i sitt arbete kan komma att möta brottsoffer och förövare, exempelvis inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsendet eller idéburna organisationer. 

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier krävs.  

KURSINFORMATION – höstTERMINEN 2018

Kursupplägg
Undervisningen ges i en kombination av när- och distansundervisning. Distansundervisningen sker via Studentportalen som är Uppsala universitets webbaserade lärplattform. Närvaron är obligatorisk hela dagarna vid kurstillfällena. Även arbetet via lärplattformen är obligatoriskt.

Tre kurstillfällen äger rum i olika föreläsningssalar i Uppsala.

Datumen för kurstillfällena är: 
3-4 oktober
4-6 december 
6 mars 2019

Alla delmoment utgör viktiga delar i lärprocessen och är därför obligatoriska.

Ansökan är stängd.

Kursplan
Litteraturlista

Kursinformation – 2019

Kursen ges vårterminen 2019. Tre obligatoriska träffar i Uppsala äger rum följande datum:
3-4 april
21-23 maj
10 september

Anmälan öppnar den 18 oktober 2018 och stänger den 3 februari 2019.

Kursen ges hösten 2019 med kurstillfällen vecka 36, 46 och vecka 3 2020

Kursupplägg
Utbildningen ges på halvfart under tjugo veckor. Undervisningen ges i en kombination av när- och distansundervisning. Kursträffarna är i Uppsala. Distansundervisningen sker via Studentportalen som är Uppsala universitets webbaserade lärplattform. Distansarbetet kommer att ske vissa givna veckor men på valfri tidpunkt på dagen för de enskilda studenterna.

Alla delmoment utgör viktiga delar i lärprocessen och är därför obligatoriska.


Mer information

Marie-Louise Holmström, kursadministratör
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66