Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Mäns våld mot kvinnor, grundkurs 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper inom området mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Deltagarna ska också öka sin medvetenhet om egna värderingar och attityder om mäns våld mot kvinnor.

Kunskapsområdet behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Studenterna ska efter genomgången kurs ha god förståelse för livssituationen för kvinnor som utsätts för våld, barn som upplever våld och män som utövar våld. De ska dessutom ha god kunskap om samhällets ansvar för att motverka mäns våld mot kvinnor.

Examination sker i form av en hemtentamen som baseras på kurslitteraturen och föreläsningarna. Det är obligatorisk närvaro vid föreläsningarna.

Kursinformation VT 2017

Kursen ges på halvfart vecka 6–16, varje tisdag kl 17–20 med start tisdag 7 februari. Registrering för antagna studenter sker i NCK:s lokaler, måndag 31 januari kl. 16-17. Före kursstart får antagna studenter tillgång till kursschema, kursplan och litteraturhänvisning via Studentportalen.

Allmän kursinformation

Ansvarig enhet: Nationellt centrum för kvinnofrid i samarbete med Institutionen för kvinnors och barns hälsa.
Högskolepoäng: 7,5
Kurspoäng: 3PE122
Behörighet: Studenter på utbildningsprogram som leder fram till en yrkesexamen, till exempel läkar-, sjuksköterske-/sjukgymnast, jurist-, psykolog-, socionom-/social omsorgs-, lärar-, journalist- eller religionsvetenskaplig utbildning. I mån av plats kan även studenter från andra utbildningar erbjudas att gå kursen.
Ansökan: Sker genom Högskolverkets portal: www.antagning.se. Webbanmälan är öppen en månad på hösten och en månad på våren.

Mer information:
Marie-Louise Holmström, kursadministratör
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66