EXPERTCENTRUM FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Ny kurs på avancerad nivå i vår

bild på böcker i föreläsningssal

Under vårterminen 2020 ger NCK för första gången en universitetskurs på avancerad nivå. Kursen "Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet" ger 15 högskolepoäng och för att kunna söka den krävs kandidatexamen. Syftet med kursen är att kunna stärka arbetet med våldsutsatta personer som är i en särskild sårbar position. 
– Vi hoppas på sökanden från olika områden som har ett intresse och behov av att fördjupa sig i ämnet, säger Ulla Albért, utbildningschef på NCK. 

Läs hela nyheten

Kunskapsutbyte för landets regioner

Två gånger per år träffas de personer som är ansvariga för kvinnofridsfrågor i landets regioner på NCK för att få information och utbyta erfarenheter. Höstens träff ägde rum i slutet av september och en av programpunkterna var arbetsgivarens ansvar för våldsutsatta medarbetare. Åsa Mattson delade med sig av hur man i Region Jämtland Härjedalen har jobbat med frågan sedan 2016. Där ingår numera frågor om våldsutsatthet i både medarbetar- rehab och hälsosamtal. 

Läs hela nyheten

Ny högskolepedagogisk kurs har startat

Under hösten ger NCK en ny högskolepedagogisk kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som riktar sig till universitets- och högskolelärare samt kursansvariga vid landets universitet och högskolor. Kursen ges för att lärare ska kunna möta de nya kraven i högskoleförordningen.

Den första kursomgången av totalt tre gavs nyligen för lärare och kursansvariga vid sjuksköterskeprogrammen vid 11 olika universitet och högskolor. Två av dem som deltog var Markus Hjelm och Ewa Andersson från sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola. 

I november genomförs kursen vid ytterligare två tillfällen.
Läs hela nyheten
Läs mer om de två kommande kurstillfällena

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto på en sida med text i en lärobok om kvinnofrid.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.