Det händer på NCK

2019-02-15

Foto från mötet med NCK inom projektet Kvinnofridssatsning.KOMMUNMÖTE PÅ NCK. Ett första möte har hållits med NCK och representanter för kommuner i Uppsala län samt regionen inom projekt Kvinnofridssatsning. För att stärka och utveckla arbetet i kommuner, landsting och regioner genomförs inom SKL i överenskommelse med staten en särskild kvinnofridssatsning under 2018 till 2020. Ett förslag till handlingsplan för kommuner i Uppsala finns för 2019, enligt den ska fokus ligga på ett nära samarbete med NCK bland annat genom webbkurs om våld. Mötet leddes av Geli Lytter, FoU-samordnare Barn och unga i region Uppsala.

2018-12-18

KONFERENSEN #UPPTÄCKVÅLDET. NCK medverkade på konferensen #upptäckvåldet den 18 december på Folkets hus i Stockholm. Konferensen som arrangerades av Socialstyrelsen i samverkan med länsstyrelserna, NCK och Jämställdhetsmyndigheten var en del i ett nationellt kunskapslyft för socialtjänsten som syftar till att alla som utsatts för våld ska få ett professionellt, stödjande och likvärdigt bemötande av samhällets hjälpinstanser.

Stillbild ur film. Äldre kvinna sitter på säng tillsammans med personal ur hemtjänsten.
Bild ur filmen som visades.

Professor Gun Heimer, chef för NCK, berättade om forskningen om utsatthet för våld och hur vi kan använda den kunskapen för att förbättra arbetet mot våld. Projektledare Annika Engström presenterade det omgjorda webbstödet för kommuner, bland annat med filmvisning. Informationschef Karin Sandell deltog i en avslutande panel om hur arbetet mot våld kommer att se ut under nästa år. 

Gå direkt till webbstöd för kommuner

2018-11-30

Porträtt Malin Eriksson
Malin Eriksson

TEMADAGAR FÖR RÄTTSVÄSENDET. Den här veckan har Malin Eriksson, utbildare vid NCK, träffat nära 500 yrkesverksamma inom rättsväsendet på temadagar om sexualbrott. Lagstiftning, samhällets gensvar, våldets omfattning och kopplingen till hälsa stod på programmet under temadagarna som arrangerades av Domstolsverket och Brottsoffermyndigheten. Dagarna hölls i Göteborg, Umeå, Stockholm och Malmö. Bland annat ingick föreläsningar om den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde ikraft i somras och en historisk tillbakablick på sexualbrotten. Titeln på Malin Erikssons föreläsning var "Sexuellt våld – förekomst och konsekvenser ur ett hälsoperspektiv".  

2018-11-23

Bild på NCK:s monter under Socionomdagarna på Stockholmsmässan.SOCIONOMDAGARNA. NCK föreläste på Socionomdagarna på Stockholmsmässan 21 till 22 november. Projektledare Annika Engström presenterade NCK:s konkreta verktyg för medarbetare inom socialtjänsten: webbstöd för kommuner och webbkursen. Den allra första filmen i en serie korta filmer om att fråga om våld i socialtjänsten premiärvisades.

NCK medverkade även med en monter som var välbesökt. Material för att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer spreds till deltagare. Även information om Kvinnofridslinjen delades ut för att spridas vidare till kvinnor. 

2018-11-14

Bild på mässgolvet från odontologisk riksstämmaODONTOLOGISK STÄMMA. NCK föreläste på odontologisk riksstämma i Göteborg onsdag 14 november. Föreläsningen hade rubriken "Tandvårdens roll i att upptäcka våld i nära relationer" och presenterade bland annat webbstöd för vårdens material om tandvården.

Runt 150 personer kom för att lyssna på föreläsningen. NCK hade bjudits in att delta av Svensk Samhällsodontologisk förening. 

Läs om tandvårdens ansvar på webbstödet
Gå direkt till webbstöd för vården

2018-11-13

Bild på fyra kvinnor som presenterat regionala exempel.
Pernilla Juréus, Folktandvården Skåne, Maj-Lis Olsson,
Landstinget Blekinge och Pernilla Wargéus samt Anette
Mörck, Barnmorskemottagningen City Malmö presenterade
regionala exempel.

LANSERING I MALMÖ. Webbstöd för vården har under året lanserats vid regionala seminarier i Umeå, Göteborg, Karlstad och Stockholm. 13 november hade turen kommit till Malmö.

Vid seminariet presenterades webbstödet som tagits fram av NCK i samverkan med Socialstyrelsen. Där finns samlad information som personal inom hälso- och sjukvården och tandvården som möter våldsutsatta patienter kan ha nytta av. Dessutom fick publiken, ett 150-tal personer, information om vårdens nyckelroll när det gäller arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Efter lunch lyftes även ett antal regionala exempel på arbete mot våld i nära relationer i Region Skåne och Landstinget Blekinge.

2018-11-08

Bild på Marcus Taflin som har fått sin låda med utbildningsmaterial.
Marcus Taflin, från mobilt närvårdsteam,
äldrevårdsenheten med sin låda.

LÅDOR TILL NÄRA VÅRD. Ett 60-tal chefer inom förvaltningen Nära vård och hälsa i region Uppsala (där primärvård och habilitering ingår) har nu fått ta emot lådor med utbildningsmaterial enligt konceptet Uppsalamodellen. Chefsmötet på Uppsala slott var startskottet för en utbildningssatsning om mäns våld mot kvinnor. I lådorna finns ett antal av NCK:s rapporter, läroboken ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar” och utbildningsmanualen till den webbaserade kursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer bland annat. Tanken är att materialet ska användas för utbildningar av medarbetarna ute i de olika verksamheterna.

– Medarbetarna är nyckelpersoner i den här satsningen. Hälso- och sjukvårdspersonal är viktiga mottagare för det budskap som kan komma från en våldsutsatt kvinna och vi måste lära oss hur vi frågar om våld och hur vi hänvisar vidare till ytterligare hjälp och stöd, säger primärvårdsdirektör Torun Hall.

2018-10-19

Bild från kursen med symbol 30 000 användare30 000 ANVÄNDARE. Den webbaserade kursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer – webbkurs om våld – har nu passerat 30 000 användare. Kursen lanserades hösten 2016.

Kursen innehåller grundläggande kunskap och har tagits fram av NCK, Länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Den riktar sig i första hand till socialtjänsten men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den. Den är helt kostnadsfri att använda och tar maximalt tre timmar i anspråk.

Logga in och skapa ett konto!

2018-10-04

KURSSTART. Nu startar terminen för höstens studenter på NCK:s kurs ”Mäns våld mot kvinnor, tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma”. 63 studenter var på plats i Gunnesalen. Hanna Bornäs från Stockholms universitet föreläste om män, maskulinitet och våld. Kursledare är Hadil Zainal och Malin Eriksson, NCK.   

Sedan drygt ett år tillbaka ges kursen för dubbelt så många studenter än tidigare för att möta ett stort söktryck. Kursen ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma” ger 15 högskolepoäng.

Läs mer om kursen här

Bild på kursledare och föreläsare för kursen.
Hadil Zainal och Malin Eriksson är kursledare för den tvärprofessionella kursen. Hanna Bornäs, Stockholms
universitet, föreläste.

2018-09-25

Två representanter från SUS Bangladesh på besök hos NCK i Uppsala.BESÖK FRÅN BANGLADESH. På tisdagen hade NCK besök från Bangladesh. Det handlade om två representanter från organisationen SUS, Sabalamby Unnayan Samity, som för tillfället befinner sig på studiebesök i Sverige där det finns en stödförening. SUS står för hjälp till självhjälp och driver en rad olika projekt i distriktet Netrakona. Bland annat driver organisationen 120 skolor, ett sjukhus och ett skyddat boende, ger mikrokrediter som möjligggör kvinnligt företagande och samarbetar med advokater som ger fri rättshjälp till fattiga. En viktig del av arbetet är att stoppa våld mot kvinnor och det var för att lära sig mer om hur Sverige arbetar med de här frågorna som besöket på NCK gjordes.

2018-09-19

NCK I MEXIKO. Professor Gun Heimer, chef för NCK, och Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på NCK, har medverkat vid en internationell konferens i Mexico City för att Foto på Gun Heimer och Åsa Witkowskipresentera Sveriges arbete för kvinnofrid och forskningsstudien ”Våld och hälsa”.

Konferensen "Global Transformation towards Gender Equality and agenda 2030" är ett världsomspännande forum som samlar forskare, jurister, läkare och opinionsbildare. I fokus står våld mot kvinnor, reproduktiv hälsa och mödravård. Syftet är att bidra till implementeringen av jämställdhetsmålet i FN:s Agenda 2030.

Bakom konferensen står nätverket Network of Scholars on Gender, Sexuality and the Law (ALAS), tillsammans med Raoul Wallenberg – institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt vid Lunds universitet, Center for Human Rights and Humanitarian Law vid American University Washington College of Law samt Centre for Human Rights vid University of Pretoria i Sydafrika.

Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs av världens stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte i september 2015. Mål 5 är att uppnå jämställdhet och ett av delmålen är att avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor.

Läs mer om Agenda 2030

2018-09-05

MYNDIGHETSSAMVERKAN. Onsdag 5 september hade Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid sitt möte på NCK. I första hand ägnades tiden åt att utvärdera vårens kvinnofridskonferens. Gensvaret på konferensen har varit gott. I den utvärdering som gjorts bland deltagarna svarade 98 procent att helhetsintrycket från konferensen var bra eller mycket bra. 92 procent ansåg att konferensen bidragit med nya kunskaper.

Nationell myndighetssamverkan är en grupp med representanter för 20 nationella myndigheter samt länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting. Vid onsdagens möte deltog även Arbetsförmedlingen och Barnombudsmannen.

Gruppen fungerar som en arena för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och sprida kunskap om kvinnofrid. Ett av de uppdrag som myndighetssamverkan har är just att arrangera den stora kvinnofridskonferensen en gång vart femte år.

Du kan läsa mer om konferensen och se filmerna på konferenswebben

Bild på deltagarna i Nationell myndighetssamverkan.
Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid hade sitt möte på NCK onsdag 5 september.

2018-08-30

POLITIKERBESÖK. Att det är valtider just nu märks även på NCK. Under onsdagen togs två politikerbesök emot. På förmiddagen var det Gulan Avci, riksdagskandidat för Liberalerna och ordförande i Liberala Kvinnor, som kom på besök tillsammans med regionrådet i Uppsala, Malin Sjöberg Högrell. På eftermiddagen kom Moderaternas Tobias Billström, gruppledare i riksdagen, och Marta Obminska, riksdagsledamot för Moderaterna i Uppsala län för att få information om verksamheten. De lyssnade intresserat när företrädare för NCK berättade om utbildningsverksamheten och stödtelefonen Kvinnofridslinjen bland annat.

Collage med två bilder med politiker på besök.
Liberalerna med Gulan Avci och Malin Sjöberg Högrell samt Moderaterna med Tobias Billström och
Marta Obminska var båda på besök på NCK under onsdagen.

  

2018-08-23

Bild på Madeleine Harby Samuelsson och Linda Österberg.
Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson och ämnes-
råd Linda Österberg lyssnar intresserat till Åsa Witkowski,
NCK.

BESÖK. Onsdag 22 augusti var Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare hos barn- äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren och ämnesråd Linda Österberg från Socialdepartementet på besök vid NCK. De fick bland annat information om det ökade antalet samtal till stödtelefonen Kvinnofridslinjen och det stora intresset för utbildningar inom området. Från NCK deltog Gun Heimer, professor och chef, Åsa Witkowski, verksamhetschef för kvinnofridsenheten, Karin Sandell, informationschef, Ulla Albért, t f utbildningschef och Annika Engström, projektledare.  

2018-05-28

VERKSAMHETEN 2017. NCK:s verksamhetsberättelse för 2017 finns nu att ladda ned och läsa. Här berättar vi bland annat om rapporten Uppsalamodellen som presenterades i maj månad, stödtelefonen Kvinnofridslinjen som fyllde 10 år och den bok med anonymiserade citat som togs fram i samband med detta. Citaten lästes även vid ett lunchprogram på Uppsala stadsteater 25 november.
Se NCK:s verksamhetsberättelser år för år

2018-05-15

Bild från paneldiskussionen om Istanbulkonventionen i Vilnius. NCK I LITAUEN. NCK deltog som expert under en paneldiskussion i Vilnius för att dela erfarenheter från arbetet med mäns våld mot kvinnor och från ratificeringen av Istanbulkonventionen i Sverige.

NCK hade bjudits in av Sveriges ambassad och diplomat Hanna Rehn i Vilnius. Diskussionen handlade om Litauens ratificering av Istanbulkonventionen som har fördröjts av delar av regeringen. 

Under seminariet deltog NCK:s utbildningschef Ulla Albért, ordförande Dalia Leinarte, UN CEDAW, Mindaugas Akelaitis, polischef och parlamentsledamot Mindaugas Puidokas. Professor Milda Alisauskiené var moderator.

2018-04-06

4 000 GILLAR STÖDTELEFON. Mer än 4 000 personer gillar nu Kvinnofridslinjen på Facebook. Att gå in och gilla stödtelefonen på Facebook är ett sätt att sprida numret 020-50 50 50 till våldsutsatta kvinnor och deras vänner och anhöriga som behöver någon att prata med. Även yrkesverksamma som kommer i kontakt med våldsutsatta kan ringa stödtelefonen för att få råd och stöd. Gilla Kvinnofridslinjen du också!

Till Kvinnofridslinjen på Facebook

2018-03-23

NYTT NÄTVERK FÖR UTBILDARE. Ett nätverk för utbildare inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor har bildats. Första mötet hölls under fredagen hos NCK som tagit initiativ till nätverket.

Ett tjugotal personer från hela landet som gått NCK:s utbildarkurs var på plats för att utbyta erfarenheter och uppdatera sina kunskaper. Marianne Mikander, specialpedagog från Gävle, var en av dem.

Bild på Marianne Mikander–  När jag fick inbjudan till nätverket tänkte jag att jag absolut måste vara med. Redan i dag har jag träffat personer i gruppen som arbetar mot skolan och som har gett mig värdefulla tips, säger Marianne Mikander. 

– Under mina år i skolan har jag mött många barn som far illa och som har traumatiska upplevelser med sig. Nu börjar det finnas intresse bland kollegerna för att lära sig mer om våld och troligen håller jag en utbildning till hösten.

Runt 100 personer sammanlagt har gått utbildarkursen som ger kunskap om grundläggande aspekter av vuxenpedagogisk teori anpassad för utbildning inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor.  

Bild från utbildarnätverkets första träff

Läs mer om utbildarkursen 

2018-03-22

Porträtt Karin SandellZONTASTIPENDIET. Karin Sandell, informationschef på NCK, har tilldelats årets Zontastipendium som den lokala klubben Uppsala II står bakom. Motiveringen lyder: ”NCK:s informationschef Karin Sandell, har genom ett oförtröttligt och professionellt arbete medverkat till att föra ut NCK- och kvinnofridsarbetet både nationellt och internationellt. Hennes arbete har gjort stor skillnad för utsatta kvinnor och barn.” Onsdag 21 mars gästade Karin Sandell den lokala Zontaklubben Uppsala II för att föreläsa under rubriken "Synas för att vara till nytta – från forskning till konkret stöd för våldsutsatta kvinnor".

2018-03-08

Bild på rapporten UppsalamodellenUPPSALAMODELLEN PÅ EXPORT. Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på NCK, talade på Internationella kvinnodagen vid en konferens i Oslo, Norge under torsdagen. Ämnet för föredraget var Uppsalamodellen och det arbete som har bedrivits inom Region Uppsala för att ställa frågor om våld inom hälso- och sjukvården.  

– I Uppsalamodellen beskriver vi vårt arbete från forskning till praktik och hur våra erfarenheter kommer till nytta både för personal och patienter, säger Åsa Witkowski.

Konferensen ”Preventing Violence Against Women in the Nordic Countries” arrangerades av KUN, som är det norska kompetenscentret för jämställdhet, på uppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet och Justis- og beredskapsdepartementet.

Under förra året hade Norge ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och tog då fram en rapport över de nordiska ländernas implementering av Istanbulkonventionen. Rapport presenterades under konferensen.

2018-02-27

Bild på Victoria Andrén, Ulla Albért och Bengt JarlRÄTTSPSYKIATRIN UTBILDAS. NCK har utbildat alla medarbetare på Rättspsykiatri Västmanland i Sala om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Utbildningen har hållits vid tre tillfällen av Ulla Albért, tf utbildningschef på NCK. Under tisdagen arrangerades det sista tillfället. Totalt har 150 personer deltagit i föreläsningar och diskussioner. Deltagarna har även gått igenom den egna verksamhetens rutiner och handlingsplaner för att vidareutveckla dem.

Victoria Andrén, verksamhetsutvecklare på Rättspsykiatri Västmanland, har varit drivande i arbetet med utbildningssatsningen i Sala.  

– För oss inom Rättspsykiatri Västmanland är det viktigt att medarbetare utbildas, detta för att kunna ge patienter som vårdas hos oss en god vård och ett adekvat bemötande. Utbildningsinsatsen bör ses som ett startskott på ett vidare arbete inom området. I samband med utbildningen fyller deltagarna i en utvärdering där det finns utrymme att skriva förslag på hur vi kan arbeta med dessa frågor inom vår verksamhet framöver, säger Victoria Andrén. 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer poängteras vikten av att personalen har relevant kunskap inom området. Där står det bland annat att: "Vårdgivaren bör se till att personalen i hälso- och sjukvårdens och tandvårdens verksamheter har kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna ge god vård samt har förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet."

Verksamhetschef för Rättspsykiatri Västmanland är Bengt Jarle. 

2018-02-19

BROTTSOFFERVECKAN. Vilka skyldigheter har polisen gentemot personer som drabbas av brott och hur uppfylls dessa? Det var temat för en tv-sänd diskussion som arrangerades av Stiftelsen Tryggare Sverige. Vid seminariet deltog bland annat brottsofferhandläggare Maria Agge, generalsekreteraren för Unizon Olga Persson, Eva Larsson från Brottsofferjouren och polismästare Krister Sandkvist och Karl-Åke Pettersson. Från NCK deltog Åsa Witkowski, verksamhetschef. Hon lyfte bland annat vikten av kunskap och att alla samhällsaktörer måste ta sitt ansvar.

Du kan se seminariet här. 

2018-01-19

Porträtt på Åsa WitkowskiFADIMEDAGAR. Fredag 19 januari deltog Åsa Witkowski, verksamhetschef på NCK, på Terrafems konferens till minne av Fadime Sahindal (1975-2002). Konferensen hölls på Norra Latin i Stockholm och ett stort antal föreläsare var inbjudna att tala.

Åsa Witkowski pratade om erfarenheterna från NCK och Kvinnofridslinjen. Hon fick bland annat sällskap av Mari Heidenborg, justitieråd, Högsta domstolen, som berättade om utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv. Syftet med konferensen är att uppmärksamma och synliggöra situationen för kvinnor utsatta för våld i hederns namn och deras barn samt unga kvinnor utsatta för våld i hederns namn. Det här var 17:e gången konferensen arrangerades.

2018-01-11 

KUNSKAPSLYFT PÅGÅR. NCK:s och Akademiska sjukhusets stora utbildningssatsning om mäns våld mot kvinnor fortsätter. Just nu får alla runt 300 chefer på universitetssjukhuset ett utbildningspaket med material om ämnesområdet. Avdelningschef Anna Häger på kvinnofridsenheten på NCK träffade under torsdagen två olika chefsgrupper, däribland cheferna på Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi. Anna Häger informerade om Uppsalamodellen och det arbete som utvecklats vid NCK.

– Jätteviktigt! kommenterade en åhörare.

Hälso- och sjukvården har en nyckelroll när det gäller att tidigt upptäcka kvinnor som utsätts för våld. Forskning visar även att det finns starka kopplingar mellan utsatthet för våld och både psykisk och fysisk ohälsa. All personal på sjukhuset ska utbildas om våld mot kvinnor. Startskottet var en vecka i december, Vårdens vecka mot våld, för kunskapslyftet som ska pågå under hela året.

Bildcollage utbildningssatsning

Det hände på NCK 2017
Det hände på NCK 2016