Länk mellan forskning och praktik

Bild från ett seminarium där befolkningsundersökningen Våld och hälsa presenterades.

NCK ska överblicka och analysera forskning och erfarenhetsbaserad kunskap inom området, samt peka på behov av ny forskning och metodutveckling.

Det innebär bland annat att samla in och bearbeta kunskap från forskare och yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete. NCK:s rapportserie och NCK:s kunskapsbank på webben är viktiga delar i arbetet med att sammanställa och sprida forskning om mäns våld mot kvinnor.

Forskningen och metodutvecklingen på NCK är nära knutna till den kliniska verksamheten. Syftet är att förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor genom att utveckla nya metoder som bygger på vetenskaplig grund.

Enheten för kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov

Enheten för kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov har till uppgift att samla in aktuell forskning om NCK:s verksamhetsområde, sammanställa den och göra den tillgänglig för olika målgrupper.

Forskningsområdet mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer är tvärvetenskapligt. Det sträcker sig över en mängd olika discipliner som medicin, juridik, sociologi, kriminologi, psykologi, brottsofferforskning med mera.

Läs mer om enheten för kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov

Personal vid enheten för kunskapssammanställning och forskningsanalys

Kontakt och personal

Enhetschef: Karin Sandell, 018-611 98 68
Utredare: Rickard Pettersson, 018-611 98 84
Kunskapsbanken: Annika Engström, 018-611 99 24, 070-167 92 44

E-postadresser till NCK:s anställda skrivs enligt principen fornamn.efternamn@nck.uu.se