Aktuella forskningsprojekt

Två forskningsprojekt pågår för tillfället vid NCK i samarbete med andra aktörer.

Fortsatt bearbetning av befolkningsundersökningen Våld och hälsa

NCK har initierat ett forskningsprojekt kallat "Kvinnors och mäns utsatthet för våld i ett befolkningsperspektiv – en nationell studie". Projektet är ett samarbete mellan NCK och Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. Totalt inbjöds ett representativt urval bestående av 10 000 kvinnor och 10 000 män att svara på en enkät om våldsutsatthet samt fysisk och psykisk hälsa. Datainsamlingen skedde 2011–2012 och en första basrapport "Våld och hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet och kopplingen till hälsa" publicerades 2014. Ytterligare analys av materialet pågår och fler studier som utgår från de data som samlats in kommer att publiceras framöver.

Läs mer om befolkningsundersökningen Våld och hälsa

Avhandling om kvinnors erfarenheter av våld

Mariella Öberg
Mariella Öberg

Mariella Öberg, läkare och doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet, arbetar vid NCK med en avhandling om kvinnors erfarenheter av våld.

Den första delen av avhandlingsarbetet undersöker erfarenheter av relationsvåld och sexuella övergrepp hos de kvinnor som söker familjeplaneringsmottagningen. Resultaten för kvinnor som söker för att göra abort jämförs med resultaten för kvinnor som söker för preventivmedelsrådgivning.

Den andra delen undersöker vilka uppfattningar kvinnor som utsatts för våldtäkt har om hälso- och sjukvårdens omhändertagande i det akuta skedet. I denna del studeras även gynekologers uppfattningar om den akuta undersökningen av kvinnor som har utsatts för våldtäkt.