Webbkursen om våld sprids till fler aktörer

2017-04-24

Region Gävleborg och Försäkringskassan är två nya aktörer som kommer att börja använda sig av en webbkurs om våld. De ser stora fördelar med att kunna erbjuda medarbetarna ett enkelt sätt att ta till sig kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Porträtt Rebecca PadarRebecca Padar, strateg i barnrätt- och jämställdhetsfrågor som stöd till hälso- och sjukvården, har varit drivande i att region Gävleborg lägger upp kursen som en modul internt.

– För oss är det viktigt att vi kan göra det tillgängligt för alla. Vi har valt att lägga det i vår kompetensportal vilket innebär att vi även kommer att kunna se meriterna där och följa vilka av medarbetarna som har gått kursen. Det känns väldigt positivt att det går att göra på det sättet, säger hon.

Region Gävleborg har sammanlagt 6 650 anställda. Rebecca Padar ser flera anledningar till att det är viktigt att så många som möjligt får en chans att ta till sig kunskap om våld.

– Jag kan se behovet i flera olika led, både ur medarbetarperspektivet – sjukskrivningar bland vår egen personal kan vara kopplat till våldsutsatthet – och i bemötandet av patienter. Det som är en utmaning för oss är ofta att hänvisa patienter som utsätts för våld vidare. Det kan vara svårt att veta vem som gör vad och vilka roller de olika instanserna har. Det tycker jag att man tar upp på ett bra sätt i den här kursen och sedan kan vi ta det vidare på det lokala planet, säger Rebecca Padar.

Källa till kunskap

Även Försäkringskassan ligger i startgroparna för att börja använda sig av webbkursen om våld.

Porträtt på Julie Jacobsson, Försäkringskassan– Tanken är att den ska lanseras till sommaren för grupper mellan 10-15 personer, handläggare som handlägger underhållsstöd, sjukpenning och vissa förmåner inom funktionsnedsättning. Vi kommer att ha digitala möten i anslutning till utbildningen för att diskutera frågor som är mer relevanta för vår verksamhet, berättar Julie Jacobsson, verksamhetsutvecklare och ansvarig för Försäkringskassans arbete inom området våld i nära relationer vid enheten för värdegrundsfrågor.

Hon berättar att ett fåtal medarbetare redan tagit del av utbildningen och att de varit väldigt nöjda. Försäkringskassan har ett uppdrag att identifiera och stödja våldsutsatta på olika sätt.

– Vi har egna lärarledda utbildningar och NCK:s webbutbildning kommer att vara ännu en kunskapskälla inom ramen för vårt uppdrag. Kunskapen om olika aspekter av våld är väldigt viktig för att vi ska kunna identifiera våldsutsatthet och vidta åtgärder inom ramen för myndighetens uppdrag med tanke på mörkertalet, säger hon.

FAKTA
En webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den har tagits fram av NCK, Socialstyrelsen och länsstyrelserna gemensamt och lanserades 20 september 2016. På drygt ett halvår har den haft cirka 10 000 användare.

Se pressmeddelande

Nyheter 2019