Svåra frågor om sekretess lyftes i Almedalen

2017-07-07

Almedalens kanske allra svåraste samtalsämne avhandlades på torsdagen. En kunnig expertpanel från Socialstyrelsen, polisen och hälso- och sjukvården diskuterade då hur sekretesslagstiftningen kan tillämpas i arbetet mot våld. En formaliserad samverkan mellan de olika instanserna och ökad kunskap lyftes fram som några av lösningarna på problemet.

Bild på panelen vid seminarium om sekretess i arbetet mot våld.
Åsa Witkowski, NCK, Mats Holmberg, Region Uppsala, Anders Sandholm, Polisen, Katrin Westlund, Socialstyrelsen och Björn Tingberg, Astrid Lindgrens barnsjukhus deltog i NCK:s seminarium om sekretess i arbetet mot våld.

Åsa Witkowski, verksamhetschef för kvinnofridsenheten på NCK, fungerade som samtalsledare och inledde med att beskriva det arbete som bedrivits inom Region Uppsala. Här har man arbetat aktivt med att ställa frågor om våld rutinmässigt till patienterna. Om en kvinna svarar ja på frågan dokumenteras det under ett skyddat sökord, våldsutsatthet i nära relationer, i de elektroniska journalerna. Detta är något som även beskrivs i rapporten om Uppsalamodellen som NCK presenterade i våras.

– Det är viktigt att personalen känner en trygghet i arbetet mot våld och att vi vet var gränserna för sekretessen går när vi ska lämna över till en annan myndighet, betonade hon bland annat.

För när det gäller våldsutsatta kvinnor är ofta både vården, socialtjänsten, polisen och rättsväsendet inblandade. Behovet av att kunna dela viss information och få återkoppling från varandra är stort. Samtidigt måste kvinnan alltid få ett fullgott skydd och sekretessen måste bevaras. Mats Holmberg, jurist vid Region Uppsala, betonade att förtroendet från patienten står i centrum för hälso- och sjukvården.

– För att en våldsutsatt patient ska våga svara på frågor om våld så måste vi ha ett förtroende från hennes sida och en del av detta är sekretessen. Som patient ska man kunna vara säker på att de uppgifter man lämnar till hälso- och sjukvården stannar hos behörig personal, sade han.

Samtycke bra lösning

Även Katrin Westlund, jurist från Socialstyrelsen, betonade vikten av att alltid vara noga med sekretessen runt den våldsutsatta kvinnan.

– Om man släpper informationen för fritt mot personernas vilja kan det i förlängningen innebära att den som behöver stöd och hjälp från hälso- och sjukvård eller socialtjänst drar sig för att vända sig dit. Men har du individens samtycke att vi får samarbeta runt henne, då är det grönt och då behöver det inte vara så svårt.

Men det är inte alltid det går att få ett sådant samtycke. Anders Sandholm, kriminalkommissarie vid Utvecklingscentrum Väst vid polisen lyfte fram de problem som uppstår när kvinnor som utsatts för våld inte vill medverka i förundersökningen. Han berättade att det finns fall av till exempel dödligt våld där utgången kanske hade varit en annan om polisen fått information från hälso- och sjukvården i ett tidigt skede.

– Om vi vill skapa robusta förundersökningar och föra ett ärende i hamn så behöver vi hjälp och ibland får vi inte den. Jag tror att det finns en okunskap och eftersom det är en så svår lagstiftning så vill man inte alltid ge sig in i det. Det här faller tillbaka på polisen och rättsväsendet som får höra att vi inte har gjort de åtgärder som krävs.

Bland annat menade han att lagen om grov kvinnofridskränkning bör ses över. Eftersom straffpåföljden idag är som lägst fängelse i nio månader är det inte möjligt för polisen att begära utdrag ur sjukhusjournaler i de här fallen.

Tre deltagare i panelen samtalar.
Anders Sandholm, Polisen, och Björn Tingberg, Astrid Lindgrens barnsjukhus lyssnar till Katrin Westlund från Socialstyrelsen.

Frustrerande att inte få veta

För hälso- och sjukvården kan det också vara frustrerande att inte alltid få veta hur det går när en anmälan gjorts till socialtjänsten om till exempel barn som far illa. Här menade Björn Tingberg, specialistsjuksköterska vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, att man behöver bli bättre.

– Jag tror mycket på rutiner och att man på ett väldigt formellt sätt bjuder in varandra till samverkan. Vi sitter ofta och väntar på återkoppling från myndigheter som socialtjänsten och polisen. Istället kanske vi borde begära att få den när det behövs för den fortsatta vården.

Seminariet ”Sekretess – hjälp eller hinder i arbetet mot våld” blev slutpunkten på NCK:s medverkan i årets Almedalsvecka. Här uppmärksammades även stödtelefonen Kvinnofridslinjen som fyller tio år i år vid ett seminarium i Psykisk hälsahuset. Dessutom medverkade NCK:s företrädare i ytterligare tre panelsamtal vid andra arrangörers arrangemang.

Kollage från olika seminarier i Almedalen.
NCK arrangerade två egna seminarier och deltog i panelen vid tre seminarier som arrangerades av andra arrangörer under Almedalsveckan i Visby.

Hela panelsamtalet om sekretess filmades. Här kan du se det i sin helhet.
Läs artikel inför seminariet i Dagens Medicin
Läs ämnesguiden om sekretess inom hälso- och sjukvården

Nyheter 2019