Att mäta våld

Framsidan på NCK:s tryckta forskningsrapport "Våld och hälsa".

Mäns våld mot kvinnor är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa hos kvinnor, enligt WHO och FN. Men hur många som är utsatta, och hur våldet ser ut, är svårt att få en enhetlig uppfattning om.

Bland annat påverkas uppskattningen av våldets omfattning av hur våldsutsattheten studeras, vilka metoder som används, vilka frågor som ställs och vilka avgränsningar som görs. Detta är viktigt att känna till när man tolkar statistik.

Läs mer om att mäta våld

Undersökningar om hälsa och levnadsförhållanden

I Sverige utförs årligen två befolkningsundersökningar om hälsa och levnadsförhållanden: Hälsa på lika villkor (HLV) och Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). I undersökningarna ingår frågor om utsatthet för fysiskt våld och hot om våld. 
Läs om undersökningar om hälsa och levnadsförhållanden

Brottsofferundersökningar och våldsutsatthet

Ett av de viktigaste syftena med brottsofferundersökningar är att komplettera den bild av brottsligheten som fås genom den officiella kriminalstatistiken. I Sverige följs allmänhetens utsatthet för brott, upplevda trygghet och förtroende för rättsväsendet genom den Nationella trygghetsundersökningen (NTU). 
Läs om brottsofferundersökningar och våldsutsatthet

Kriminalstatistik och våldsutsatthet

Den officiella kriminalstatistiken i Sverige sammanställs av Brottsförebyggande rådet (Brå). Statistiken visar samtliga händelser som anmälts och registrerats som brott hos polis, tull och åklagare under ett år. 
Läs om kriminalstatistik och våldsutsatthet

Befolkningsundersökningen Våld och hälsa

Var femte kvinna i Sverige och var tjugonde man har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Det visar studien "Våld och hälsa". I undersökningen framkommer en tydlig koppling mellan utsatthet för våld och ohälsa senare i livet. 
Läs om befolkningsundersökningen Våld och hälsa