Brottsofferundersökningar och våldsutsatthet

Ett av de viktigaste syftena med brottsofferundersökningar är att komplettera bilden som den officiella kriminalstatistiken ger av brottsligheten. I Sverige följs allmänhetens utsatthet för brott, upplevda trygghet och förtroende för rättsväsendet genom den Nationella trygghetsundersökningen, NTU. 

Den årliga Nationella trygghetsundersökningen (NTU) presenteras av Brottsförebyggande rådet (Brå). I NTU tillfrågas 200 000 kvinnor och män i åldern 16–84 år om sina erfarenheter av brott under föregående kalenderår. Undersökningen genomförs i form av post- och webbenkäter (tidigare telefonintervjuer). I NTU 2020 uppgick svarsgraden till 40 procent. 

Totalt belyses utsatthet för tretton olika brottstyper. Nio av dessa rör brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri och nätkränkning. I undersökningen studeras omständigheterna kring brotten, var händelsen ägde rum, om utsattheten varit begränsad till någon enstaka händelse eller upprepad, och inom vissa brottstyper som misshandel och sexualbrott dess allvarlighetsgrad.

Bland kvinnor uppgav 23,6 procent att de utsatts för för brott mot person, bland män 21,5 procent. Skillnaden beror främst på att det är en betydligt större andel kvinnor som uppger att de utsatts för sexualbrott.   

Den utsatthet för brott som rapporteras i NTU 2020 avser utsatthet under 2019.

Brottsförebyggande rådets webbsida om Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2020

I NTU syns stora skillnader mellan kvinnor och män i utsatthet för brott och även mellan olika åldersgrupper. 

I NTU 2020 uppgav män i högre utsträckning än kvinnor att de utsatts för misshandel under 2019 (4,6 respektive 2,7 procent). Unga män i åldern 16–19 år är den grupp som var mest utsatt för misshandel (13,6 procent). 

Kvinnor rapporterade betydligt oftare än män utsatthet för sexualbrott (9,4 procent respektive 1,4 procent). 

Andelen kvinnor som uppger att de utsatts för sexualbrott är störst i åldersgruppen 20–24 år, där 31,6 procent av kvinnorna uppger att de utsattes under 2018.    

Sexualbrott i NTU omfattar ett brett spektrum av brott – allt från kränkande sexuella kommentarer till mycket allvarliga brott såsom våldtäkt. Resultaten visar att 2,2 procent av kvinnorna och 0,4 procent av männen i undersökningen uppger att de utsatts för sexualbrott genom tvång och/eller sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position under 2019. 

Av kvinnorna i åldern 20–24 år hade 42 procent ofta eller ganska ofta tagit en annan väg på grund av oro för brott. Bland männen i motsvarande åldersgrupp var siffran 17 procent. 

Publikation: "Nationella trygghetsundersökningen 2020" Brottsförebyggande rådet 2020, fulltext i kunskapsbankens databas

NTU och brott i nära relationer

För att specifikt mäta förekomsten av våld i nära relationer gav Brå år 2009 ut "Våld mot kvinnor och män i nära relationer", en bearbetning av data som samlats in för NTU åren 2006, 2007 och 2008. Svarsfrekvensen uppgick till 75 procent, vilket motsvarar 37 500 personer.

Antalet intervjuade som uppgav att de under föregående kalenderår utsatts för våldsbrott som misshandel, sexualbrott, trakasserier eller hot av en nuvarande eller tidigare partner uppgick till 304 personer (0,7 procent). Omkring 80 procent av de utsatta var kvinnor.

Av de våldshändelser som rapporterades i NTU hade nära 87 procent riktats mot kvinnor. För både kvinnor och män var det vanligast att ha blivit utsatt för trakasserier. Bland kvinnorna rapporterades utsatthet för misshandel och hot i ungefär samma utsträckning som trakasserier. Av de kvinnor och män som hade utsatts för våld från en nuvarande eller tidigare partner hade 80 procent utsatts vid upprepade tillfällen.

Publikation: "Våld mot kvinnor och män i nära relationer" Brottsförebyggande rådet 2009, fulltext i kunskapsbankens databas

Brottsförebyggande rådet har också på uppdrag av regeringen genomfört en nationell kartläggning av brott i nära relationer. Som ett led i detta utökades NTU:s frågeformulär 2013 med ett särskilt avsnitt rörande våld i nära relationer.

Kartläggningen visar att kvinnor oftare utsätts för grövre våld än män och oftare är i behov av vård med anledning av grov misshandel. Sett över en livstid uppger drygt 25 procent av kvinnorna och 17 procent av männen att de någon gång utsatts för brott i nära relation. I det kortare perspektivet, det senaste året, uppger cirka 7 procent av både kvinnor och män att de utsatts för brott i en nära relation. Endast ett fåtal av våldsbrotten, 3,9 procent, hade anmälts till polisen. 

Publikation: "Brott i nära relationer. En nationell kartläggning" Brottsförebyggande rådet 2014, fulltext i kunskapsbankens databas

Ökning av utsatthet för sexualbrott

Genom att studera data i NTU har Brå analyserat utvecklingen av den självrapporterade utsattheten för sexualbrott åren 2005−2016. Analysen omfattar alltifrån mindre allvarliga sexualbrott till de mesta allvarliga, som våldtäkt och försökt till våldtäkt. 

Under åren 2005−2012 låg andelen i befolkningen som i NTU uppgett utsatthet för sexualbrott på en relativt stabil nivå. Därefter ökade den självrapporterade utsattheten enligt NTU, med en särskilt kraftig ökning åren 2015 och 2016. 

En klar majoritet av gärningspersonerna vid de rapporterade sexualbrottshändelserna i NTU är män. Den rapporterade utsattheten för sexualbrott av både kända och okända gärningspersoner har ökat under analysperioden. För de händelser som rapporteras i NTU är det vanligast att gärningspersonen är någon som är okänd för offret. 

Den rapporterade utsattheten för sexualbrott på arbetsplatser och i skolor respektive på allmänna platser har ökat mer än den rapporterade utsattheten för sexualbrott som inträffat i en bostad. Enligt NTU har de flesta offren utsatts på en allmän plats inomhus.

Ökningarna i NTU av självrapporterad utsatthet kan bero på en faktisk ökning av utsatthet för sexualbrott, på att fler väljer att rapportera händelser i NTU, eller på en kombination av dessa faktorer. 

Sexualbrott omfattas av ett stort mörkertal. NTU ger inte en heltäckande bild av den faktiska utsattheten eftersom alla händelser inte rapporteras i NTU. 

Publikation: "Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005–2017" Brottsförebyggande rådet 2019, fulltext i kunskapsbankens databas

Läs mer om ökning av utsatthet för sexualbrott i kunskapsbankens ämnesguide om kriminalstatistik och våldsutsatthet

Relaterade ämnesguider