Kriminalstatistik och våldsutsatthet

Den officiella kriminalstatistiken i Sverige sammanställs av Brottsförebyggande rådet (Brå). Statistiken visar samtliga händelser som anmälts och registrerats som brott hos polis, tull och åklagare under ett år. Genom kriminalstatistiken går det att följa brottsutvecklingen i Sverige.

Att mäta hur många som är utsatta för våld i Sverige genom att enbart använda den officiella kriminalstatistiken är inte möjligt, eftersom statistiken endast visar händelser som är anmälda och registrerade som brott. Brottslighetens mörkertal uppskattas vara stort och skiljer sig åt mellan olika typer av brott. När det gäller brott mot enskilda personer, som misshandel, anmäls dessa till polisen i lägre utsträckning än till exempel stölder. 

Anmälda fall av misshandel

Brottsrubriceringen misshandel avser alla gärningar där någon uppsåtligen tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter offret i vanmakt eller något annat tillstånd. Misshandel är ett av de enskilt vanligaste brotten.

Enligt Brå:s statistik polisanmäldes under 2019 cirka 84 600 fall av misshandel i Sverige. 

Av det totala antalet anmälda fall av misshandel gick 30 700 fall under brottskoden misshandelsbrott mot man 18 år eller äldre. Av dessa avsåg 18 000 misshandel av en obekant gärningsperson. För kvinnor är förhållandet det motsatta. Under 2019 uppgick antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinna 18 år eller äldre till 28 400 brott. Av dessa avsåg 22 300 misshandel som skett av en bekant gärningsperson.

Av de anmälda misshandelsbrotten mot person 18 år eller äldre var 48 procent riktade mot kvinnor och 52 procent riktade mot män. För både kvinnor och män var majoriteten av de misstänkta gärningspersonerna män. 

Sammantaget 25 500 polisanmälda misshandelsbrott handlade om minderåriga brottsoffer (åldrarna 0–17 år).  

I 31 procent av fallen då en kvinna var utsatt för misshandel 2019 var gärningspersonen i en nära relation med den utsatta kvinnan, 8 820 fall. För män handlade omkring 6 procent om misshandelsbrott där gärningspersonen var i en nära relation med den utsatta mannen (1 710 fall). 

År 2009 infördes en särskild brottskod för misshandel mot personer 18 år eller äldre, inomhus, bekant med offret i nära relation, där nära relation syftade till att gärningspersonen och offret är eller hade varit gifta eller sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden eller hade gemensamma barn utan att bo tillsammans. 

Mellan 2015 och 2016 minskade antalet anmälda fall av misshandel som registrerats som i nära relation med cirka 23 procent. Minskningen kan förklaras av att brott begångna inom ramen för andra relationer som allmänt ofta anses som nära, till exempel relationer mellan syskon, barn–vuxna, särboförhållanden och vänner, inkluderades i tidigare mätningar. Från och med år 2016 har felkodningen rättats till. Från och med 2019 gäller den nya brottskoden är eller har varit närstående genom parrelation. På grund av skillnader i hur brottskoderna använts är det svårt att göra jämförelser över tid av anmälda misshandelsbrott i nära relationer. 

Anmälda fall av grov kvinnofridskränkning

I syfte att belysa och rättsligt hantera upprepat fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor infördes brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning i brottsbalken 1998. År 2019 anmäldes 1 720 fall av grov kvinnofridskränkning, vilket var 1 procent mindre än 2018. 

Läs mer i kunskapsbankens ämnesguide om grov kvinnofridskränkning 

Anmälda sexualbrott

Sexualbrott omfattar flera olika brottstyper. Dessa varierar från gester med kränkande sexuell innebörd till grov våldtäkt med inslag av misshandel.

År 2019 anmäldes nästan 23 200 sexualbrott. De vanligast förekommande sexualbrotten som anmäldes var sexuellt ofredande (10 500) och våldtäkt, inklusive det nya brottet oaktsam våldtäkt (8 820). Av de anmälda våldtäkterna gällde 3 540 våldtäkter mot barn i åldern 0–17 år.  

Av de anmälda våldtäkterna mot vuxna (18 år eller äldre) 2019 var 95 procent brott mot en kvinna och 5 procent mot en man. 

Det är främst män som misstänks för sexualbrott; av de misstänkta för våldtäkt och sexuellt ofredande 2019 var 98 procent män. Unga män dominerar bland gärningsmännen, medan unga kvinnor är överrepresenterade bland offren.  

Sedan 2019 rapporteras våldtäktsbrotten mot vuxna enligt fyra typer av relationer mellan brottsoffret och gärningspersonen:

  • närstående genom parrelation
  • närstående genom släktskap/familjerelation
  • annan sorts relation eller bekantskap
  • obekanta. 

Av samtliga anmälda våldtäktsbrott mot vuxna 2019 var brottsoffret och gärningspersonen närstående genom parrelation i 32 procent, närstående genom släktskap eller familj i 6 procent och i en annan slags relation eller bekantskap i 35 procent av fallen. Resterande 27 procent av våldtäkterna hade begåtts av en obekant gärningsperson. 

Ökning av anmälda sexualbrott

Brå har analyserat de polisanmälda sexualbrotten åren 2005−2017 med fokus på sexuellt ofredande och våldtäkt mot personer 15 år eller äldre. 

Antalet polisanmälda sexuella ofredanden och våldtäkter har ökat sedan 2005, med en första ökning i början av analysperioden. Därefter följde en period där antalet polisanmälda brott låg stabilt. Från 2015 har antalet anmälningar ökat ytterligare. Ökningen har varit större för sexuella ofredanden än för våldtäkter. 

Antalet anmälningar om våldtäkt har ökat framför allt under åren 2005−2009 samt 2016−2017. I över nio av tio polisanmälda våldtäkter är offret en kvinna. De flesta anmälda våldtäkter har skett inomhus, framför allt i privatbostäder. I nästan samtliga fall är gärningspersonen en man. 

Andelen våldtäktsanmälningar där gärningspersonen är en bekant eller vän till offret har ökat kontinuerligt mellan 2005 och 2017. Andelen anmälningar där gärningspersonen är en nuvarande eller tidigare partner har varierat och låg 2017 på samma nivå som 2005. 

Antalet polisanmälda våldtäkter av okända gärningspersoner förefaller inte ha ökat. Mellan 2011 och 2017 ökade däremot anmälningarna om våldtäkter där gärningsmannen och offret tidigare bara haft kontakt via internet. 

Antalet anmälda sexuella ofredanden av både kända och okända gärningspersoner har ökat under analysperioden. Mellan 2011 och 2017 ökade anmälningar om sexuella ofredanden via internet relativt kraftigt. Efter 2011 skedde samtidigt en relativt kraftig ökning av anmälningar av sexuella ofredanden i nöjeslivet. 

I likhet med anmälda våldtäkter är majoriteten av de som utsatts för sexuellt ofredande kvinnor, och gärningspersonen är i de allra flesta fall en man. 

Sexualbrott omfattas av ett stort mörkertal. Det gör att analyser av polisanmälda sexualbrott inte ger en heltäckande bild av den faktiska utsattheten. 

Publikation: "Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005–2017" Brottsförebyggande rådet 2019, fulltext i kunskapsbankens databas

Läs mer om ökad utsatthet för sexualbrott i kunskapsbankens ämnesguide om brottsofferundersökningar och våldsutsatthet

RELATERAde ämnesguider