Barns utsatthet för våld – långsiktiga effekter

Barn som upplever våld i hemmet uppvisar en tydligt ökad risk för att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En svensk studie från 1997 av barn på kvinnojourer fann att 57 procent av barnen uppfyllde kriterierna för PTSD. Majoriteten av de övriga uppvisade några av symptomen förknippade med PTSD. 

Kunskapsbrist om hur våldet överförs mellan generationerna

Barn riskerar att normalisera våldet och kan komma att använda våld som konfliktlösningsmetod i nära relationer. En svensk studie visar att barn senare i livet riskerar att upprepa våldsmönstret från sin egen familj. Inom forskningen har dock kritik väckts mot slutsatserna dragna av studier som denna, eftersom det skulle antyda att vissa barn är ”förutbestämda” att begå eller bli utsatta för våldsbrott i framtiden.

De flesta barn som upplever våld i nära relationer upprepar inte faderns våldshandlingar senare i livet. Det finns även brister i kunskapen om hur överföringen av våld kan se ut. Barn är inte en enhetlig grupp utan faktorer som ålder, kön, personliga egenskaper och grad av isolering påverkar hur barn hanterar våldet.

Barns hantering av våldet påverkar våldets konsekvenser

Ett flertal forskare har därför fokuserat allt mer på barn som aktörer och barns subjektiva upplevelser av våld. Internationell traumaforskning har lyft fram att händelser inte behöver vara traumatiserande i sig, utan att trauma är starkt kopplat till hur händelsen tolkas. En norsk studie har visat att barnen inte bara är offer för våld utan aktivt försöker begränsa skadorna våldet ger, både för dem själva, för modern och eventuella syskon. Detta sker på olika sätt, både genom exempelvis distansering och genom att aktivt ingripa mot den våldsutövande (ofta fadern).

Motstridiga känslor för förövaren

En svensk studie från 2004 visar även att barns känslor för förövaren ofta kan vara motstridiga, och kan spänna från kärlek till hat. Hur barnet förstår förövarens handlingar är en starkt bidragande faktor till vilka konsekvenser våldsutsattheten får. Om fadern upplevs som liktydig med våld blir våldet en central del av barnens verklighet. Bland dessa barn är det troligt att ångest, depression och traumasymptom återfinns. De barn som separerar pappans våldshandlingar från dennes personlighet, och överför denna tolkningsram på egna och andras handlingar, riskerar att utveckla aggressiva och antisociala beteenden.

Att anta en omhändertagande roll i förhållande till den våldsutsatta mamman och eventuella syskon kan vara en effektiv försvarsstrategi och det har visat sig att dessa barn generellt utvecklar mindre ångestsymptom.

Det finns även ett fåtal barn som inte är medvetna om våldet i den nära relationen. Dessa barn påverkas dock indirekt, eftersom våldet ofta inverkar på hur familjen fungerar och hur föräldrarna interagerar med barnen. Vilka långsiktiga effekter våldet får i dessa fall är än svårare att förutse.

Relaterade ämnesguider