Ämnesguider om hälso- och sjukvårdens ansvar

Läkare som ställer frågor om våld till en patient. Stillbild från NCK:s utbildningsfilm.

Personer som utsatts för våld söker ofta hjälp för sina besvär inom hälso- och sjukvården. Att de ska erbjudas lättillgänglig vård och att det ska finnas rutiner för omhändertagandet framgår av hälso- och sjukvårdslagen samt Socialstyrelsens föreskrifter.

En förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda adekvat vård, stöd och hjälp är att våldsutsattheten upptäcks. På senare år har den höga förekomsten av våldsutsatthet och de allvarliga konsekvenserna för hälsan uppmärksammats alltmer i Sverige. År 2014 kom Socialstyrelsen med föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4). Där framgår vilket ansvar vårdgivaren har.

hälso- och sjukvårdens ansvar

På senare år har den höga förekomsten av våldsutsatthet och de allvarliga konsekvenserna för hälsan uppmärksammats alltmer i Sverige. År 2014 kom Socialstyrelsen med föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4). Där framgår vilket ansvar vårdgivaren har.
Ämnesguide om hälso- och sjukvårdens ansvar

Att ställa frågor om våld

Många kvinnor söker vård för akuta skador eller kroniska besvär orsakade av våld. Men om de inte får en direkt fråga kanske de väljer att inte berätta om sina erfarenheter. Därför bör alla få frågor om våld rutinmässigt.
Ämnesguide om att ställa frågor om våld

Bemötande och behandling

Det omhändertagande en våldsutsatt patient får kan vara avgörande för om hon väljer att berätta om sina upplevelser. Det kan också inverka på hennes möjligheter att bearbeta övergreppen. Att personalen agerar professionellt och empatiskt är därför viktigt. 
Ämnesguide om bemötande och behandling

Spårsäkring vid sexuella övergrepp

Hälso- och sjukvården är ofta den instans som akut möter en person som har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Personalen måste kunna erbjuda den vård och omsorg som patienten behöver. Sjukvården fungerar även som en viktig första länk till rättsväsendet. 
Ämnesguide om spårsäkring vid sexuella övergrepp

Sekretess inom hälso- och sjukvården

För personal inom hälso- och sjukvårdsområdet gäller offentlighets- och sekretesslagen. Enligt lagen är det förbjudet att lämna ut uppgifter till utomstående om patients hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. 
Ämnesguide om sekretess inom hälso- och sjukvården