Tvångsäktenskap och barnäktenskap

I rapporten Gift mot sin vilja (2009) svarade cirka 70 000 personer i åldern 16–25 år i Sverige att de inte kan välja vem de vill gifta sig med. Det motsvarar 6,6 procent av de unga kvinnorna och 3,8 procent av de unga männen. Av dessa var det ungefär 8 500 som ofta oroade sig över att inte få välja partner.

I den politiska debatten har tvångsäktenskap främst diskuterats som en fråga som rör jämställdhet, ungdomar och migration. Tvångsäktenskap framställs ofta som något som förekommer främst i muslimska länder och har sin grund i religion och kultur. Forskning visar dock att arrangerade äktenskap praktiseras av flera minoritetsgrupper och inom alla religioner. Vanligast är det i Nordafrika, Mellanöstern, södra Asien och Sydostasien. Men det följer egentligen inte några strikta etniska eller nationella gränser.

Olika begrepp förekommer i detta sammanhang. Ett barnäktenskap är ett äktenskap där minst en av parterna inte fyllt 18 år. Ett arrangerat äktenskap är ett äktenskap som arrangeras av andra än de som ska gifta sig, oftast föräldrar eller äldre släktingar. Ett tvångsäktenskap är ett äktenskap mot någons vilja.   

"Gift mot sin vilja" (2009) 

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Från den 1 juli 2014 gäller nya straffrättsliga och civilrättsliga bestämmelser som stärker skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Två nya brott har förts in i brottsbalken. Det är brottet äktenskapstvång och brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa. 

Brottet äktenskapstvång innebär att genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmå en person att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Straffet för äktenskapstvång är fängelse i högst fyra år. 

Brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa handlar om att lura någon att resa utomlands i syfte att han eller hon ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande. Straffet är fängelse i högst två år. Vidare har möjligheten för barn att få dispens för att gifta sig tagits bort. Den lägsta åldern som gäller för att ingå äktenskap i Sverige är alltså utan undantag 18 år.

"Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap" (2014) 

Sedan den 1 juli 2016 är även stämpling till äktenskapstvång kriminaliserat, det vill säga att man planerat att tvinga någon att gifta sig. 

Från den 1 januari 2019 erkänns i Sverige inte heller äktenskap som ingåtts utomlands om någon av parterna varit under 18 år när giftermålet skedde. Förbudet mot att erkänna sådana äktenskap gäller även om parterna inte haft någon anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks. Det har ingen betydelse hur gamla parterna är vid tiden för Sveriges prövning av erkännandet av äktenskapet. Undantag från förbudet kan göras om det finns synnerliga skäl men aldrig om någon av parterna alltjämt är under 18 år.

"Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap" (Prop. 2017/18:288) 

Relaterade ämnesguider

Hedersrelaterat våld och förtryck
Mänskliga rättigheter

Undersökning: "Gift mot sin vilja"

70 000 unga i Sverige lever i en situation där familjen sätter villkor för val av partner, enligt Ungdomsstyrelsens undersökning (2009). Ungdomar bosatta i ”socialt utsatta” områden är överrepresenterade. Det är betydligt vanligare att unga som inte själva får välja framtida partner utsätts för hot, våld och kränkningar av närstående. Främst är det pojkar med utländsk bakgrund som uppger att de utsätts för hot och våld i familjen. 

Läs mer:

"Gift mot sin vilja"
Ungdomsstyrelsens skrifter 2009:5