Ämnesguider om kommunernas kvinnofridsarbete

Enligt lagen ska våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp få det oavsett i vilken kommun de bor. Men utvärderingar och forskning visar att omfattningen av stödet varierar stort.

Våldsutsatta i vissa kommuner kan till exempel få samtalsstöd medan våldsutsatta i andra kommuner inte erbjuds någon behandling alls. Även möjligheterna att få hjälp med ett annat boende skiljer sig åt.

Sveriges kommuner och landsting, SKL (nu SKR) har uttryckt att de vill se ett större fokus på arbete med våldsutövare. Det blir allt fler verksamheter som arbetar med våldsutövare ute i kommunerna. Det finns också ett stort intresse för detta. 

kommunernas kvinnofridsarbete

Enligt lagen ska våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp få det oavsett i vilken kommun de bor. Men utvärderingar och forskning visar att omfattningen av stödet varierar stort.
Ämnesguide om kommunernas kvinnofridsarbete

Kvinnojourernas verksamhet

I Sverige finns i dagsläget cirka 200 kvinnojourer som ger stöd åt och skyddar utsatta kvinnor och barn, och ungefär lika många skyddade boenden. 
Ämnesguide om kvinnojourerna

Socialtjänstens insatser

Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. 
Ämnesguide om socialtjänstens insatser

Socialtjänstens lagstadgade ansvar

Socialtjänstens ansvar regleras i Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Det är en ramlag som ger kommunerna relativt stor frihet att anpassa verksamheten efter de lokala förutsättningarna. 
Ämnesguide om socialtjänstens lagstadgade ansvar