Kommunernas kvinnofridsarbete

Enligt lagen ska våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp få det oavsett i vilken kommun de bor. 

Socialtjänstlagen säger att kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Det kan handla om omsorg, vård och service, upplysningar, råd, ekonomisk hjälp och annat bistånd. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer som kom 2014 förtydligar kommunens ansvar. Bland annat skärptes kommunernas ansvar att ingripa när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld eller bevittnat våld av en närstående. Socialnämnden i kommunen ska också bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld.

Publikation: "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) fulltext i kunskapsbankens databas

En reviderad version av Socialstyrelsens handbok Våld publicerades 2016. Den är tänkt att vara ett stöd i socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Handboken är ett komplement till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 

Publikation: "Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer" Socialstyrelsen 2016, fulltext i kunskapsbankens databas

Stora skillnader mellan kommuner

Forskning, även på senare år, visar att det finns många skillnader i det stöd som socialtjänsten erbjuder. Det handlar både om formerna för stödet och omfattningen. Våldsutsatta i vissa kommuner kan till exempel få samtalsstöd medan våldsutsatta i andra kommuner inte erbjuds någon behandling alls. Även möjligheterna att få hjälp med boende skiljer sig åt.

Avhandling: "Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer" Linköpings universitet 2016, fulltext i kunskapsbankens databas

Öppna jämförelser om kommunernas kvinnofridsarbete

Varje år sedan 2012 genomför Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) så kallade öppna jämförelser om kommunernas stöd till brottsoffer. Samtliga kommuner och stadsdelarna i Malmö, Göteborg och Stockholm får besvara en enkät. 

Svaren belyser olika aspekter av kvalitet, resultat och effektivitet inom socialtjänstens områden. Jämförelserna fokuserar framför allt på stöd till kvinnor och män som är utsatta för våld av närstående. Men även barn som bevittnat eller utsatts för våld av närstående. 

Resultaten för 2020 visade bland annat att 63 procent av de som som svarade har en aktuell, skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska gå tillväga vid misstanke om att en vuxen utsatts för våld av närstående.

Relativt få kommuner, 21 procent, har en aktuell, skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska se till att barn som är på skyddat boende får gå i skolan. 

Öppna jämförelser av våld i nära relationer, Socialstyrelsens webbplats

Tillgång till skyddat boende

Öppna jämförelser 2019 visade att de flesta kommuner erbjuder placering på skyddat boende. Skyddat boende med biståndsbeslut för kvinnor som utsatts för våld fanns i 98 procent av kommunerna. 92 procent av kommunerna har också svarat att det fanns skyddade boenden att erbjuda för våldsutsatta män.

En kartläggning av skyddade boenden som Socialstyrelsen gjorde 2020 visade dock att få har egna kommunala boenden. Istället drev ideella organisationer 54 procent av de skyddade boendena. 37 procent drevs i kommunal regi och 9 procent av privata aktörer. Totalt fanns det 282 skyddade boenden i Sverige enligt kartläggningen.

Publikation: "Kartläggning av skyddade boenden i Sverige" Socialstyrelsen 2020, fulltext i kunskapsbankens databas

IVO har granskat socialnämnder

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i ett projekt granskat hur socialnämnderna i 14 kommuner arbetar med våld i nära relationer. I granskningen har man sett att mindre kommuner har svårare att rekrytera personal med rätt kompetens. Det kan påverka rättssäkerheten och tryggheten. I rapporten skriver IVO bland annat att: 

  • mål för och kartläggning av arbetet med våldsutsatta saknas i flera kommuner. 
  • hos tretton av fjorton socialnämnder fanns det brister i arbetet med egenkontroll. 
  • nämndernas förhandsbedömningar och utredningar har varierande kvalitet och ett flertal uppvisar brister. 
  • nämnderna saknar ofta kunskap om att de är skyldiga att utreda ansökningar även från personer som inte bosatta i kommunen. 
  • flera nämnder saknar tillräckligt med kompetent personal.

Publikation: "Granskning av kommuners arbete med våld i nära relationer 2018" Inspektionen för vård och omsorg 2019, fulltext i kunskapsbankens databas

Arbete med våldsutövande män

Sveriges kommuner och landsting, SKL (nu Sveriges kommuner och regioner, SKR) har uttryckt att de vill se ett större fokus på arbete med våldsutövare. Det blir allt fler verksamheter som arbetar med våldsutövare ute i kommunerna. Det finns också ett stort intresse för att arbeta med frågorna. SKL anser dock att verksamheten behöver få statlig finansiering och bli tydligt reglerad.

SKL påpekar att kommunerna inte har någon formell skyldighet att ge insatser och stöd till våldsutövare. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd står det att socialnämnden bör kunna erbjuda våldsutövare insatser som syftar till att de förändrar sitt beteende.

Publikation: "Förändringsarbete med våldsutövande män" Sveriges kommuner och landsting 2017, fulltext i kunskapsbankens databas

I en proposition i mars 2021 föreslår regeringen att kommunernas socialnämnder uttalat ska få i uppgift att verka för att personer som utövar våld ska upphöra med våldet. Ansvaret ska föras in som en bestämmelse i socialtjänstlagen. Enligt förslaget ska ändringen i socialtjänstlagen träda i kraft den 1 augusti 2021. 

Pressmeddelande på regeringens webbplats: "Regeringens arbete med att förebygga våld i nära relationer förstärks" (5 mars 2021)

Relaterade ämnesguider

NCK har även ett Webbstöd för kommuner för dig som arbetar i kommunal verksamhet med frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.  

Framgångsfaktorer

År 2016 publicerade Sveriges kommuner och landsting, SKL (nu SKR) en undersökning av utvecklingen av kommunernas arbete mot våld i nära relationer. Där identifierades fem olika framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet. De var:

  • många vägar in för våldsutsatta,
  • direkt och adekvat stöd och hjälp erbjuds,
  • kvinnofridsarbete integreras i ordinarie strukturer (bedrivs inte i projektform),
  • samverkan med andra samhällsaktörer och,
  • nationellt stöd. 
Senast uppdaterad: 2021-04-29