Socialtjänstens lagstadgade ansvar

Socialtjänstens ansvar regleras i socialtjänstlagen. Det är en ramlag som ger kommunerna relativt stor frihet att anpassa verksamheten efter de lokala förutsättningarna.

Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver (2 kap. 1 § SoL), som omsorg, vård och service, upplysningar, råd, ekonomisk hjälp och annat bistånd (3 kap. 1 § SoL). Socialnämnden är politiskt tillsatt och ansvarar för kommunens socialtjänst. Socialtjänsten lyder under socialnämnden och är den instans som utför arbetet i praktiken. Enskilda socialarbetare har förhållandevis stor frihet i handläggningen av ärenden. Hjälpen ska anpassas efter individens särskilda behov.

En grund för socialtjänstens arbete är principen om människors lika värde och allas rätt till trygghet, vård och omsorg. De övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänsten regleras i portalparagrafen 1 kap. 1 § SoL.

Socialtjänstlagen (2001:453) på riksdagens webbplats

Socialtjänstens ansvar enligt 5 kap. 11 § SoL

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp, vilket framgår av 5 kap. 11 § SoL. Socialtjänstens skyldighet att hjälpa brottsoffer omfattar våldsutsatta kvinnor och män, både i hetero- och hbtq-relationer, samt barn.

Den 1 juli 2007 skärptes socialtjänstlagen i syfte att tydliggöra kommunens ansvar för att ge stöd och hjälp till brottsoffer (5 kap. 11 § SoL). Ändringarna innebar att kommunen särskilt ska beakta att våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld kan vara i behov av stöd och hjälp.

Den 1 januari 2013 skärptes socialtjänstlagen ytterligare, nu i syfte att stärka barnens rätt. Sedan den senaste lagändringen gäller att barn som bevittnat våld ska få det stöd och den hjälp som barnet behöver, inte att barnet kan vara i behov av stöd och hjälp. (Se nedan under rubriken Barn som upplever våld).

5 kap. 11 § SoL nämner särskilt kvinnor som har utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående. Med närstående menas att offret har eller har haft en nära relation med förövaren, exempelvis en make, sambo, pojk- eller flickvän, syskon, barn eller barnbarn.

Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt, till exempel misshandel, hot, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, våldtäkt samt psykiska och ekonomiska kränkningar.

Barn som upplever våld

Enligt 5 kap. 11 § SoL ska socialnämnden särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp, av eller mot närstående, är brottsoffer. Tidigare gällde att socialnämnden skulle beakta att barn som bevittnat våld kan vara i behov av stöd och hjälp.

Sedan lagändringen den 1 januari 2013 gäller att socialnämnden ansvarar för att barn får det stöd och den hjälp som de behöver. Med ordet bevittna menas huvudsakligen att någon har sett eller hört något hända.

Den 1 januari 2013 infördes också ett nytt stycke i 5 kap. 11 § SoL. Det nya stycket gäller barn som utsatts för brott. Även här görs socialtjänsten till ansvarig för att barn, och de närstående, får det stöd och den hjälp de behöver.

Anmälan till socialnämnden

Den som i sitt yrke kommer i kontakt med barn och unga har en skyldighet att vid misstanke om att ett barn far illa anmäla det till socialnämnden, vilket framgår av 14 kap. 1 § SoL. Den 1 januari 2013 stramades även den paragrafen upp så att det blir lättare att se vilka som är skyldiga att anmäla och vilka som bör anmäla.

Den 1 januari 2013 stärktes också barnets möjligheter att komma till tals. 11 kap. 10 § SoL säger numera att barnet ska få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet.

Ett barn som bevittnar våld kan ha rätt till brottskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Barnet kan också vara i behov av stöd och hjälp för att bearbeta traumat. Många kommuner har mottagningar som arbetar utifrån Trappan-modellen, en arbetsmodell för krissamtal i tre steg för barn som upplevt våld i familjen.

Förslag till ny socialtjänstlag inlämnat

Regeringen gav i april 2017 en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. I augusti 2020 överlämnades ett förslag till ny socialtjänstlag, som enligt förslaget ska ersätta den nuvarande lagen, av den särskilda utredaren Margareta Winberg.

De större förslagen i utredningen handlar bland annat om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande och att arbetet ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Utredningen innehåller också förslag för ett starkare barnrättsperspektiv i socialtjänstlagen, till exempel att en bestämmelse förs in om att vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till barnets åsikter.  

Man vill också att det i socialtjänstlagen ska införas en möjlighet för socialnämnden att tala med ett barn utan vårdnadshavarens samtycke. Vårdnadshavaren ska inte behöva vara närvarande inför ett beslut om en utredning om barnet ska inledas. 

Senast det skedde en översyn av socialtjänstlagen och socialtjänstens övergripande uppgifter var för 25 år sedan. 

Pressmeddelande och film på regeringens webbplats: "Framtidens socialtjänst överlämnade slutbetänkande" (26 augusti 2020) 

"Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag". (SOU 2020:47) på regeringens webbplats

Relaterade ämnesguider

NCK har även ett Webbstöd för kommuner för dig som arbetar i kommunal verksamhet med frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.  

Vad säger lagen?

2 kap. 1 § SoL
Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.  

5 kap. 11 § SoL
Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.  
Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott. Socialnämnden ansvarar för att barn får det stöd och den hjälp som de behöver.

Senast uppdaterad: 2021-03-20